Energiklass för villor - Vad det är och Hur det räknas ut

2023-07-24

 

Energiklass för ditt hus - vad är det, vart hittar man det och hur räknas det ut? Frågorna är många, speciellt då sättet att räkna ut energiklassen har ändrats flera gånger genom åren. Läs vidare för att lära dig allt om energiklass för hus. Energiklassen på huset är något som många har fått upp ögonen för med höga energipriser, klimatomställningen och kommande regler kring vad för energiklass ett hus får ha.

 

Vill du förbättra energiklassen på ditt hus? Prata med ett energiproffs på Dryft så hjälper vi dig hela vägen från rådgivning till energirenovering och förbättrad energiklass.

 

 

 

Från energiförbrukning till primärenergital och slutligen till energiklass

 

Hur man räknar ut husets energiklass bestäms av Boverket. Det görs genom att räkna ut husets energiförbrukning, som beror på husets energiprestanda, som är hur mycket energi som behöver levereras till huset vid normal användning under ett normalår. Därefter beräknas primärenergitalet som baseras på energianvändningen men som också tar i beaktning vad källan till energin är och vart huset ligger i vårt avlånga land. Från primärenergitalet kan sedan energiklassen beräknas. Läs vidare för en genomgång av varje steg i att beräkna energiklass för hus. 

 

 

 

Husets energiklass hittas i energideklarationen

 

Sedan 2006 finns det en lag i Sverige att byggnader skall ha en energideklaration utförd av certifierade energiexperter. För redan byggda småhus ska energideklaration göras när huset säljs och för nybyggen är det en del av underlaget för bygglovet. I energideklarationen står bland annat husets energiklass.

 

Sättet att beräkna energiprestandan och energiklass, som också kallas energimärkning, har ändrats flera gånger vilket gjort det svårare att jämföra hus med nya och gamla energideklarationer. År 2019 gjordes dock en större förändring som är det sätt som nu används för att beräkna energiklass för hus, och är det som är beskrivet på denna sida. Tidigare sätt att beräkna energiklasser och hur de förhåller sig till det nya sättet att beräkna energiklass kan läsas om på Boverkets hemsida om energideklaration.

Sättet hur energiklass för hus beräknas förväntas förändras igen när EU-regelverket EPBD börjar gälla. EPBD har som syfte att harmonisera hur energiklass för hus räknas i hela Europa så det blir lättare att jämföra hus och skapa rätt styrning, med både regler och incitament, för energiomställningen av småhus över Europa. Vi har skrivit två artiklar som går djupare på energiomställningen för småhus och EU-reglerna: Utmaningar & möjligheter i energirenovering av svenska småhus och Fit for 55 & EPBD: EU-direktivet som kommer påverka hushållen, banker och bostadsmarknaden.

 

 

 

Husets energianvändning - mängden energi levererad till huset


Husets energianvändning har som syfte att visa hur mycket energi som behövs för att ha huset fungerande med värme, kyla och fastighetsel. Däremot får egenproducerad energi genom till exempel solceller eller värmepump räknas av om energin används för de syftena. Det är därmed den energi som levereras från annat håll till huset som är det som är husets energianvändning och är därför inte nödvändigtvis samma som mängden energi som behövs för huset.

 

 

Värme, kyla och fastighetsel är det som är husets energianvändning


Husets energianvändning är hur mycket energi som behövs skickas till huset för att värma upp huset, skapa varmt vatten, kyla huset och för fastighetsel.

 

 

Hushållsel räknas inte med i husets energianvändning


Hushållsel räknas inte med i husets energianvändning. Hushållsenergi är den energi som används för hushållsaktiviteter i huset, till exempel diskmaskin, tvättmaskin, spis, kylskåp, frys och andra apparater. Även energi som används för belysning, datorer, TV och annan elektronik i hemmet räknas som hushållsenergi. Hushållselen brukar vara ca 5000 kWh/år för en villa.

 

 

Laddning av elbil och spabad räknas inte med i huset energianvändning

 

Laddning av elbil och spabad som på senare år blivit populärt och är stora energislukare räknas in i hushållsel och därmed tas inte med i beräkningen av husets energianvändning i syfte att beräkna energiklass.

 

 

Viss del av el producerad av solceller får räknas med

 

Om byggnaden har solceller behövs inte lika mycket energi levereras till byggnaden från andra källor för att klara husets energianvändning. Därmed är det den energi som solceller producerar som används för de saker som är inkluderade i definitionen av husets energianvändning som får räknas av. Elen från solcellerna som säljs till elnätet får därmed inte räknas med. Då solceller producerar mest el under delar av året när uppvärmning inte behövs lika mycket så är det begränsat hur mycket av elen från solceller som räknas med.

 

 

Även värmepumpar kan ses som egenproducerad energi


Även med värmepump kan man säga att man har egenproducerad energi, men som till skillnad från solceller alltid används för husets uppvärmning, varmvatten eller kyla. Om huset har direktverkande el, som därmed har COP-värde 1, är levererad energi lika som den energi som behövs för att för att värma huset och varmvatten. Men om en effektiv värmepump, som därmed har ett högre COP-värde, används behövs mindre energi levereras till huset för att uppnå den mängd värmeenergi som behövs för att hålla huset varmt. Med en värmepump blir då mängden energi som levereras till huset lägre än den mängd energi som behövs för att värme, kyla och varmvatten. Det är den levererade energin till huset för att driva värmepumpen som inkluderas i beräkningen av husets energianvändning.

 

 

 

Få fram husets energianvändning genom mätning eller beräkning


För att veta husets energianvändning kan det tas fram antingen genom att mäta faktisk förbrukning eller teoretiskt beräkna vad det borde vara givet husets byggtekniska egenskaper. Mätning är det som ska göras om det är möjligt, men när det till exempel ska byggas nytt eller göras stora energirenoveringar behöver förväntad energianvändning beräknas i förväg istället.

 

 

Mätning av husets energianvändning


Mätning av husets energianvändning är det sätt som bör göras om det är möjligt. För att kunna mäta räcker det inte med att bara kolla på totala energiförbrukningen då hushållsel inte ska räknas med i husets energianvändning. Om flera olika energikällor används behöver de också kunna mätas separat då de kommer påverka beräkningen av primärenergitalet som vi går igenom längre ner på denna sida.

 

 

För att göra den mätta energianvändningen jämförbar över hur det presterar under flera år och hur det är jämfört med andra levnadssätt behöver några justeringar göras. Husets energianvändning som ska användas som grund i beräkningen av primärenergitalet ska vara den energiförbrukning som det skulle vara ett år med normalt klimat, så kallat normalår, och med normal användning, så kallat normalt brukande.

 

 

Justera husets energianvändning för att motsvara ett normalår


Att justera till att energiförbrukning ska motsvara ett normalår betyder att om det var ett varmt år när energiförbrukningen mättes behöver energin för till exempel värme skalas upp för att motsvara kallare den temperaturen utomhus under ett normalår, och tvärtom när mätning görs ett onormalt kallt år.

 

 

Justera husets energianvändning för att motsvara normal användning

 

Justering för att motsvara normal användning behöver göras om huset har använts på ett sätt som avviker från definitionen på normal användning. Det kan vara till exempel om man har varmare eller kallare inomhus än 21 grader, eller om mer eller mindre varmvatten används än vad som anses vara normal användning. För varmvatten används ofta schablonvärden för förbrukningen så inte energianvändningen för varmvatten ska påverkas av levnadssätt.

 

 


Teoretisk beräkning av husets energianvändning

 

Om beräkningen av husets energianvändning görs i syfte att veta vad en kommande energirenovering förväntas leda till eller att det ska byggas ett nytt hus går det såklart inte att mäta i ett hus som ännu inte finns. Då behöver istället husets energianvändning beräknas teoretiskt.

 

Beräkning av husets energianvändning görs genom att i beräkningsprogram modellera husets storlek och egenskaper, till exempel hur mycket isolering huset har, hur energieffektiva fönster huset har, vilket typ av värmesystem och ventilation huset har och så vidare. Även det yttre modelleras genom att låta huset vara i ett klimat som representerar den geografi det står, eller planeras att stå om det ännu inte är byggt. Det ger bland annat utomhustemperatur och solinstrålning som är ett normalår. Det antas också att huset används enligt normal användning som beskrevs ovan.

 

Om detta görs rätt så är den teoretiska beräkningen av husets energianvändning en bra uppskattning av husets faktiska energianvändning. Men det är viktigt att komma ihåg att avvikelser mot verkligheten kan förekomma då det är avancerat att modellera husets egenskaper helt efter verkligheten. Även hur huset används, jämfört med beräknade normal användning, samt hur klimatet är jämfört med ett normalår påverkar mycket.

 

Regler för hur beräkningar av energianvändningen ska göras och justering för normalt brukande samt normalår finns på Boverket.

 

 

 

Skillnaden på energianvändning och primärenergital


Husets energianvändning visar den faktiska energin som behöver skickas till huset. Det är ett bra sätt för att veta hur mycket energi huset behöver och därmed vilken elräkning man kan förvänta sig vid normal användning av huset, men det är däremot inte ett bra mått för att jämföra hur bra huset är sett till Boverkets regler på energiprestanda eller energiklass. Därför behöver husets energianvändning räknas om till husets primärenergital för att räkna ut husets energiklass.

 

 

Vad är primärenergital?

 

Primärenergital för hus är ett mått som används för att kunna jämföra hus över hela landet, samt också ta in aspekten av hur effektiv och miljövänlig källan till energin är. Primärenergi är därmed den totala energimängd som går åt för att skapa energin som huset förbrukar, hela vägen från utvinning till levererad energi.

 

 

Räkna om energianvändning till primärenergital


För att göra om huset energianvändning till primärenergital behöver justeringar görs för klimatet där huset står, hur klimatet när husets energianvändning mäts förhåller sig till ett normalt år, hur husets användning jämförs med normal användning och vilken källa energin kommer från.

 

Det har ovan beskrivits hur energianvändning normaliseras utefter ett normalår sett till klimat och för normal användning av huset. Om den justeringen gjordes på energianvändningen för att göra det lättare att förstå snitt-energianvändning över tid för huset så är det redan justerat och behöver inte göras igen för primärenergitalet. Däremot behöver det tas i beaktning vart huset står i Sverige, för att göra det jämförbart mellan olika geografier, samt att ta i beakning vilken typ av energikälla som används.

 

Primärenergital utrycks i kWh/m2. Det betyder hur mycket energi, justerat så det blir primärenergi, som huset använder per kvadratmeter uppvärmd yta. Antal kvadratmeter som används i denna beräkning kallas också för A-temp. A-temp är antal kvadratmeter innanför ytterväggarna, exklusive garage, som är uppvärmda till minst 10 grader.

 

 

Justera husets energianvändning beroende på geografi


För att göra hus på olika delar av Sverige jämförbara sett till dess energiprestanda behöver justering göras. Hus i södra Sverige är i ett milt klimat medan hus i norra Sverige är i ett kallt klimat. Skulle ett hus från söder flyttas till norra Sverige skulle det huset såklart behöva mycket mer energi för att hållas varmt. Därför straffas hus i södra Sverige medan hus i norra Sverige får handikapp. Det görs genom att energianvändningen för hus i södra Sverige delas med en geografisk justeringsfaktor som är lägre än 1 (dvs räknar upp energianvändningen), och motsvarande för hus i norra Sverige där geografiskajusteringsfaktorn över 1 (dvs räknar ner energianvändningen).

 

Till exempel är geografisk justeringsfaktor för hus i Kiruna hela 1,9 medan hus i Malmö bara är 0,8 och hus i Stockholm justeras inget då den har en geografisk justeringsfaktor på 1. Hela listan på geografisk justeringsfaktor per kommun hittas i en tabell i Boverkets byggregler i kapitel 9.2.

 

 

Primärenergital påverkas av energikälla


Energi kan komma till huset på olika sätt, till exempel genom el, fjärrvärme, olja eller biobränsle. Det spelar ingen roll hur energin kommer till byggnaden när vi pratar om byggnadens energianvändning. Men det blir viktigt när vi ska räkna ut hur mycket primärenergi som används.

 

Inte all energi är lika sett till effektivitet i produktion och miljöpåverkan. Olika energikällor viktas därför olika när primärenergitalet ska beräknas. Om energin kommer från el, gas eller olja räknas det upp med en faktor på 1,8 medan det med fjärrvärme räknas ner med en faktor på 0,7. Detta beror på att elgenerering eller eldning av olja ofta innebär mycket energiförlust medan fjärrvärme har mindre energiförluster och skapas av eldning av biomaterial.

 

Eldning med till exempel ved faller under kategorin “fasta, flytande och gasformiga biobränslen” och har bara en faktor på 0,6 vilket gör det till den energikällan/energibäraren med lägst viktningsfaktor.

 

Primärenergitalet tar därmed i beaktning inte bara husets energianvändning utan även energi som gått åt vid produktion, transport och leverans av energin till huset. Det spelar ingen roll i beräkningen av primärenergital om till exempel elen har producerats på ett grönt och hållbart sätt eller inte.

 

 

Värmepump ger oftast lägre primärenergital, och därmed bättre energiklass, än fjärrvärme


Det kan från viktning av energikällor se ut som att det är bättre för primärenergitalet att ha fjärrvärme än värmepump som drivs av el. Men det är viktigt att komma ihåg att det är den levererade energin till huset som är energiförbrukningen som används för att räkna ut primärenergitalet.

 

Med till exempel en värmepump används fortfarande fortfarande el för att driva den, vars elförbrukning multipliceras med 1,8. Men då värmepumpen har ett högt COP-värde skapar den mer värmeenergi än el som går åt för att driva den. Det gör att husets energibehov för värme uppnås med en mycket lägre energiförbrukning. Till exempel blir primärenergitalet för uppvärmning med fjärrvärme (faktor 0,7) och värmepump med el (faktor 1,8) densamma om värmepumpen har en COP-värde på 2,6 (=1,8/0,7). Värmepumpar har oftast ett COP-värde över 2,6 vilket gör att uppvärmning med en effektiv värmepump ger ett lägre primärenergital än fjärrvärme.
 

 

 

Primärenergital översätts till energiklass

 

För att göra det lättare att kategorisera Sveriges småhus (villor och radhus) översätts primärenergitalet till energiklasser. Det finns sju energiklasser och de går från A till G, där A är den bästa energiklassen. Nybyggda hus måste ha minst energiklass C för att få byggas. Det kan liknas vid energiklass för hushållsapparater och TV-apparater. Energiklassen för hus visas i husets energideklaration tillsammans med också annan information såsom energianvändning, primärenergital, typ av värmesystem, antal kvm uppvärmd yta osv.

 

Högsta tillåtna primärenergital som nybyggda småhus får ha är 90 kWh/m2 för hus över 130 m2, 95 kWh/m2 för hus mellan 90-130 m2, 100 kWh/m2 för hus under 50 m2 och för mindre hus än så finns det inga krav.

 

De flesta villor är över 130 m2, så vi utgår från det i tabellerna nedan. Tabellen visar vilken energiklass hus har beroende på dess energiprimärtal i kWh/m2. Nybyggda hus ska därmed ha max 90 kWh/m2. Det motsvarar energiklass C. Alla hus som har sämre energiklass än C har därmed för dålig energiklass sett till dagens regler och byggstandard.

 

Utöver det finns regler på att huset ska ha ett u-värde (som är mått på hur välisolerat huset är) som är max 0,3.

 

 

     Energiklass

   på hus

     Energiprimärtal
    (kWh/m2)

     Av sämsta tillåtna

   för nybygge

A

under 45

under 50%

B

45 - 68

50-75%

C

69 - 90

75-100%

D

91 - 122

101-135%

E

123 - 162

136-180%

F

163 - 212

181-235%

G

över 212

över 235%

 

 

 

Energiklasser för villor med tillhörande kWh/m2 primärenergital

Energiklass på hus

Genomgång av energiklass A till G


Från energiförbrukningen som görs om till primärenergital kan husets energiklass räknats ut. Nedan går vi igenom vardera av de sju energiklasserna, från bästa med energiklass A till sämsta energiklass G. 

 

För varje energiklass görs ett räkneexempel vad energiklassen betyder i faktiskt energiförbrukning, det vill säga den energiförbrukning som för elanvändning kommer på elräkningen. På så sätt kan man översätta energiklass och primärenergital till vad det motsvarar i energiförbrukning/elförbrukning som påverkar elkostnaden för dig som husägare.

 

Räkna ut energiförbrukning från energiklass


I räkneexemplen nedan utgår vi från ett hus som är 150 kvadratmeter och har el som värmekälla. Med el som värmekälla kan det därmed vara till exempel direktverkande el, vattenburen el eller en värmepump (som går på el) som används.

 

Hur mycket el som behövs för att värma upp huset är mer med direktverkande el och mindre med värmepump, där det är svårt att nå de bättre energiklasserna utan ett effektivt uppvärmningssystem. Men oavsett direktverkande el eller värmepump så används el och har då energifaktorn 1,8 för att göra om energiförbrukning av levererad el till huset till primärenergital som är det som energiklass baseras på.

 

I dessa räkneexempel räknar vi baklänges från primärenergital per energiklass till energiförbrukning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Utöver det antas det att hushållselen som inte är med i primärenergitalet, men såklart med i elräknignen, är 5000 kWh/år.

 

För att räkna ut energiförbrukningen från primärenergitalet räknar vi baklänges genom att dela med energifaktorn 1,8 för el. Om huset hade varit uppvärmt med fjärrvärme så hade man istället delat med dess energifaktor som är 0,7. För att justera tillbaka den geografiska faktorn multiplicerar man den med primärenergitalet. Det gör att hus med samma energiklass får högre energiförbrukning i norra Sverige än hus i södra Sverige.

 

 

 

Energiklass A - Hus med extremt låg energiförbrukning

 

Hus med energiklass A har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på under 45 kWh/m2, vilket är under 50% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Hus med energiklass A kallas ofta passivhus och är de hus som ger högst rabatt på räntan för gröna bolån.

 

Hus med energiklass A är sällsynta i Sverige då bara ca 42 000, eller 2%, av Sveriges 2,1 miljoner småhus har energiklass A.

 

För att ha ett hus med energiklass A behövs oftast tjock isolering, energieffektiva fönster, FTX-ventilation, effektivt uppvärmningssystem och ett genomgående tänk för energieffektivitet genom hela konstruktionen av huset. Ofta behövs bara ett mycket litet värmesystem då huset är så bra på att bevara värmen i huset.

 

 

Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass A
 

Ett hus med energiklass A som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm ska ha under 3750 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass A i Stockholm en total energiförbrukning på under 8750 kWh/år. För hus med energiklass A i Malmö är motsvarande 8000 kWh/år och i Kiruna 12125 kWh/år.

 

 

 

Energiklass B - Hus med mycket låg energiförbrukning

 

Hus med energiklass B har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 45 och 68 kWh/m2, vilket är mellan 50 och 75% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Hus med energiklass B behöver mer energi än hus med energiklass A, men ses ändå som mycket energieffektiva. Ofta ges samma ränterabatt på gröna bolån för hus med energiklass B som de med energiklass A.

 

I Sverige finns det ca 250 000 småhus med energiklass B, vilket motsvara 12% av alla småhus i Sverige.

 

Likt för hus med energiklass A brukar även hus med energiklass B behöva ha mycket mycket isolering, energieffektiva fönster och ventilation samt bra värmesystem för att nå energiklass B.

 


Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass B

 

Ett hus med energiklass B som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm får ha mellan 3750 - 5625 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass B i Stockholm en total energiförbrukning mellan 8750 - 10625 kWh/år. För hus med energiklass B i Malmö är motsvarande energiförbrukning mellan 8000 - 9500 kWh/år och i Kiruna mellan 12125 - 15688 kWh/år.

 

 

 

Energiklass C - Högsta tillåtna energiklass för nybygge


Hus med energiklass C har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 69 och 90 kWh/m2, vilket är mellan 76 och 100% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Med andra ord, ett nybyggt småhus får max ha ett primärenergital på 90 kWh/m2 och har då energiklass C.


I Sverige finns det ca 440 000 småhus med energiklass C, vilket motsvarar 21% av alla småhus i Sverige. Det gör det till den näst vanligaste energiklassen, efter energiklass D som är vanligast och energiklass E som är tredje vanligast.

 

Kraven på energieffektivitet leder till att även hus med energiklass C har en bra energieffektivitet. Även om reglerna med åren har blivit hårdare och hårdare, vilket väntas fortsätta och i framtiden kommer troligen nybyggda hus behöva ha bättre energieffektivitet är primärenergital 90 kWh/m2. Hus med energiklass C får av vissa banker en liten ränterabatt på gröna bolån.
 

 

Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass C


Ett hus med energiklass C som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm får ha mellan 5626 - 7500 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass C i Stockholm en total energiförbrukning mellan 10626 - 12500 kWh/år. För hus med energiklass C i Malmö är motsvarande energiförbrukning mellan 9501 - 11000 kWh/år och i Kiruna mellan 15689 - 19250 kWh/år.

 

 

 

Energiklass D - Vanligaste energiklassen för småhus i Sverige


Hus med energiklass D har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 91 och 122 kWh/m2, vilket är mellan 101 och 135% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Med andra ord, ett hus med energiklass D skulle inte få byggas med dagens byggregler då det inte har tillräckligt bra energieffektivitet.


Hus med energiklass D är den vanligaste energiklassen av småhus i Sverige. Det finns ca 530 000 småhus med energiklass D, vilket motsvarar 25% av alla småhus i Sverige.

 

 

Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass D


Ett hus med energiklass D som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm får ha mellan 7501 - 10125 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass D i Stockholm en total energiförbrukning mellan 12501 - 15125 kWh/år. För hus med energiklass D i Malmö är motsvarande energiförbrukning mellan 11001 - 13100 kWh/år och i Kiruna mellan 19251 - 24238 kWh/år.

 

 

 

Energiklass E - Vanlig energiklass och mycket hög energiförbrukning


Hus med energiklass E har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 123 och 162 kWh/m2, vilket är mellan 136 och 180% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Ett hus med energiklass E kan därför ses som dålig energiklass då energiförbrukningen kan vara rejält mycket högre än för energiklass C som är kraven på nyproduktion.

 

Hus med energiklass E är den tredje vanligaste energiklassen av småhus i Sverige. Det finns ca 400 000 småhus med energiklass E, vilket motsvarar 19% av alla småhus i Sverige.

 

 

Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass E


Ett hus med energiklass E som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm får ha mellan 10126 - 13500 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass E i Stockholm en total energiförbrukning mellan 15126 - 18500 kWh/år. För hus med energiklass E i Malmö är motsvarande energiförbrukning mellan 13101 - 15800 kWh/år och i Kiruna mellan 24239 - 30650 kWh/år.

 

 


Energiklass F - Hus med mycket hög energiförbrukning


Hus med energiklass F har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 163 och 212 kWh/m2, vilket är mellan 181 och 235% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Ett hus med energiklass F har mycket hög energiförbrukning då det motsvarar ungefär dubbelt så hög energiförbrukning jämfört med energiklass C som är kraven på nyproduktion.

 

I Sverige finns det ca 250 000 småhus med energiklass F, vilket motsvarar 12% av alla småhus i Sverige, vilket är ungefär lika många som i energiklass B.

 

 

Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass F


Ett hus med energiklass F som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm får ha mellan 13501 - 17625 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass F i Stockholm en total energiförbrukning mellan 18501 - 22625 kWh/år. För hus med energiklass F i Malmö är motsvarande energiförbrukning mellan 15801 - 19100 kWh/år och i Kiruna mellan 30651 - 38488 kWh/år.

 

 

 

Energiklass G - Hus med extremt hög energiförbrukning


Hus med energiklass G har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på över 212 kWh/m2, vilket är över 235% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Ett hus med energiklass G är de hus med absolut sämst energiförbrukning och är den energiklass där alla hus som har en sämre energiklass än energiklass F samlas, vilket betyder att de i princip kan vara hur dåliga som helst sett till energiförbrukning.

 

I Sverige finns det ca 190 000 småhus med energiklass G, vilket motsvarar 9% av alla småhus i Sverige. Tillsammans med de hus i näst sämsta energiklass, energiklass F, är därmed var femte hus i Sverige i energiklass F eller G.

 


Räkneexempel av energiförbrukning för hus med energiklass G


Ett hus med energiklass G som är 150 kvadratmeter, värms med el (eller värmepump som går på el) och ligger i Stockholm har över 17625 kWh/år energianvändning för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass G i Stockholm en total energiförbrukning på över 22625 kWh/år. För hus med energiklass G i Malmö är motsvarande 19100 kWh/år och i Kiruna 38488 kWh/år.
 

 

 

Antal småhus per energiklass i Sverige

Många hus i Sverige med dålig energiklass - fördelning av energiklasser


Under 1960-talet tog byggandet fart ordentligt i Sverige. "Miljonprogrammet" skapades för att bland annat tillgodose den stora efterfrågan på villor till följd av den starka ekonomiska tillväxten. Många villor byggdes, men tyvärr var inte energieffektivitet ett fokus. Det resulterade i villor med dålig isolering, dålig ventilation och ineffektiv uppvärmning.

 

Det snabba byggandet under 60-talet och 70-talet ledde till att ca 35% (ca 700 000 småhus) av Sveriges ca 2,1 miljoner småhus byggdes under dessa årtionden. Men även husen innan dessa årtionden når inte upp till dagens energikrav. Ca 77% (ca 1,6 miljoner) av Sveriges småhus är byggda före 80-talet, men även hus byggda efter det är ofta inte heller tillräckligt energieffektiva.

 

 

1,4 miljoner hus har sämre energiklass än vad som är kravet på nybygge


Att så många hus har byggts under årtionden där energieffektivitet inte var högt på agendan har lett till att väldigt många av Sveriges småhus (villor och radhus) är i stort behov av att energieffektiviseras. Hela 1,4 miljoner hus är i sämre energiklass än C och nästan 850 000 småhus, vilket motsvarar 40% av Sveriges alla småhus, är i de tre sämsta energiklasserna E, F och G.
 

 

 

Förbättra energiklass för villan genom energirenovering

 

Intresset för att förbättra sitt hus energieffektivitet, och därmed energiklass, ökar snabbt med höga elpriser, ökad medvetenhet om viktigt energieffektiva småhus är förhindra klimatförändringar, hårdare regler kring hur energieffektiva hus måste vara samt större prisskillnad på bostadsmarknaden på energieffektiva och icke-energieffektiva hus. Att förbättra energieffektiviteten genom renovering kallas energirenovering.

 

 

Hör mer om vad energirenovering är i Energirenovering Podden!

 

Podden av Dryft för dig som bor i hus och är intresserad av att lära dig mer om hur du kan sänka din energiförbrukning i ditt hus och förbättra husets energiklass.

 

I Energirenovering Podden går vi igenom vad energirenovering är, hur det går till och vilka smarta investeringar och val i din vardag du kan göra för att sänka din elförbrukning och gå mot ett mer hållbart hushåll. Det är en djungel att veta vart man ska börja, vi reder ut begreppen, djupdyker i åtgärder och bjuder in relevanta gäster!

 

Alla avsnitt hittar du här eller där poddar finns

Energirenovering med Dryft - allt under samma tak

Alla hus kan lyftas till bra energiklass


Som tur är finns det mycket att göra för att förbättra husets energiklass. Även hus i de sämre energiklasserna kan lyftas till bra energiklasser. Åtgärderna som behövs är såklart större för hus med dålig energiklass, men däremot ger åtgärderna också större effekt. Med stora besparingar på elräkningen, högre husvärde, möjligt billigare bolån och bättre inomhusklimat är åtgärder för att göra huset energieffektivare, och därmed får bättre energiklass, en bra investering.

 

Att veta vad för åtgärder som passar ett hus, vilken ordning de ska göras, vad de kostar och vad de ger för effekt kan däremot vara svårt att veta själv. Nedan beskrivs de vanligaste åtgärderna som brukar göras för att förbättra energieffektiviteten och energiklassen på villor. Men alla hur är mer eller mindre unika, så det som passar ett hus kanske inte passar ett annat.

 

Boka ett kostnadsfritt videomöte med ett energiproffs på Dryft så hjälper vi reda ut vad som passar ditt hus

 

 

Bidrag och stöd för att förbättra energiklass på hus


Det finns flera stöd och bidrag för att göra hus mer energieffektiva och därmed också förbättra dess energiklass. ROT-avdrag kan användas för att få avdrag för arbetskostnaden på energieffektivisering i huset och Grön teknik avdraget ger avdrag för både arbete och material för laddbox, solceller och batterier. Utöver det har det kommit ett nytt bidrag som ger avdrag på materialkostnaden för att energieffektivisera hus genom att uppgradera värmesystemet och tilläggsisolera. Alla dessa bidrag kan kombineras och ger tillsammans ett bra stöd i att energieffektivisera huset och förbättra energiklassen.

 

 

 

 

Vanliga åtgärder för att förbättra husets energiklass


Beroende på när huset är byggt finns det olika mycket, och olika saker, som passar att göra. Generellt är det bäst att börja med att uppgradera husets klimatskal och ventilation då det påverkar hur stort värmesystem som behövs, för att sedan förbättra värmesystemet. Därefter kan huset uppgraderas med smart styrning, solceller och batterier för att göra det ännu mer energieffektivt.

 

 

1. Uppgradera klimatskal för bättre energiklass


Äldre hus med dålig energiklass och hus med bra energiklass kan jämföras som att ha kaffe i en pappmugg eller en termos, till och med ibland en pappmugg med hål. För att kunna dimensionera värmesystem och andra uppgraderingar rätt är det därför viktigt att först förbättra husets klimatskal. Helt enkelt att göra huset som liknar en otät pappmugg till en termos.

 

I klimatskalet inkluderas allt som är mellan inomhus och utomhus, det vill säga isolering i ytterväggar, isolering i tak, isolering på vind och husgrund samt husets fönster och ytterdörrar. Tilläggsisolering av huset samt byte till energieffektiva fönster och ytterdörrar kommer göra huset mycket mer energieffektivt och ta det mot bättre energiklasser. Även mindre ingrepp såsom att täta fönster och ytterdörrar samt sätta på en extra ruta på fönster kan ge bra effekt.

 


2. Ventilation är viktigt för både energiklass och inomhusklimat


När klimatskalet på huset är tätt och isolerat, och därmed inte släpper ut värme där man inte vill, så är det dags att förbättra energieffektiviteten där man med flit släpper ut energi - det vill säga ventilationen i huset.

 

Äldre hus har ofta självdragsventilation vilket betyder att kall luft kommer in genom till exempel tilluftsventiler i fönster och varm luft åker ut genom skorsten eller frånluftsdon. Att få in kall luft och släppa ut varm luft är inte energieffektivt och att uppgradera ventilationen kan därför spara mycket energi och förbättra energiklassen på huset.

 

Med självdragsventilation är det ofta att huset inte har ett luftombyte som är tillräckligt bra enligt Boverkets riktlinjer. Det gör att inte så mycket varm luft släpps ut, men däremot att inomhusklimatet är dåligt. Det gör att när ventilationen uppgraderas till energieffektiv ventilation, såsom FTX-ventilation, bli inomhusklimatet bra men inga energibesparingar uppnås. Helt enkelt har en icke-existerande ventilation bytts ut till en energieffektiv ventilation som ger ett mycket bra inomhusklimat samtidigt som energi inte slösas som vid fungerande självdragsventilation.

 

Då energiklass ska beräknas vid normalt brukande av huset så är det vid rekommenderade luftomsättning som energiförbrukning ska beräknas. Om huset med till exempel självdrag hade klarat att ha en rekommenderad luftomsättning så hade energiförbrukningen varit mycket högre än vad den har med den nuvarande dåliga ventilationen.

 

Att förbättra ventilationen är därför ett viktigt steg i att ha ett energieffektivt hus, bra energiklass och ett hälsosamt inomhusklimat för de boende.

 


3. Minska förbrukningen av varmvatten för att minska energiförbrukning


Efter uppvärmning av huset är uppvärmningen av dess varmvatten den största energiförbrukaren. Att minska sin förbrukning av varmvatten ger stora energibesparingar. Men då energiklass beräknas utefter schablon på mängd varmvatten som används vid normalt brukande av huset så ger det inte samma effekt på beräkning av energiklass, Att dra ner faktiska förbrukningen av varmvatten ger dock så klart ändå en mycket positiv effekt på elräkningen och klimatet.

Mest varmvatten i hushållet används vid dusch samt användning av köks- och badrumskranar. Att byta ut dusch och kranarna till snålspolande varianter minskar både förbrukningen av vatten och varmvatten.

 


4. Ett energieffektivt värmesystem förbättrar husets energiklass


Nu när husets klimatskal, ventilation och varmvattenanvändning är energieffektiv kan man räkna ut hur mycket energi huset behöver för att värmas upp. Då är det dags att uppgradera till ett energieffektivt värmesystem. Äldre hus med de sämsta energiklasserna har oftast direktverkande el eller vattenburen el som uppvärmning. Att värma upp huset på det sättet är mycket oeffektivt och straffas hårt i beräkningen av energiklass.

 

Att uppgradera värmesystemet till ett mer energieffektivt system, såsom en bergvärmepump eller en luft/vattenvärmepump, gör stor skillnad på hur energieffektivt huset är och därmed vilken energiklass det har. Om huset inte har vattenburen värme behöver huset konverteras från direktverkande el till vattenburen värme för att kunna använda bergvärme eller luft/vattenvärmepump. Även en luft/luftvärmepump hjälper även fast den har nackdelen att inte värmer upp husets varmvatten som vattenburna värmesystem gör.

 

Med en effektiv värmepump kan mängden el som behövs levereras till huset, som då är den energi som tas i beaktning i beräkningen av energiklass, minskas med 60-80%. Detta då en värmepump har ett högt COP-värde, dvs hur mycket värme som produceras jämfört med hur mycket el som stoppas in, jämfört med uppvärmning med el som bara har 1 som COP-värde.

Kom ihåg att först uppgradera, eller iallafall beräkna efter att det kommer uppgraderas, klimatskalet, ventilation och varmvattenförbrukningen då det annars riskerar att leda till att värmesystemet överdimensioneras och gör det mycket dyrare än nödvändigt.

 


5. Smart styrning, solceller, batterier för lägre energiklass
 

Med solceller får den energi som används för att minska energianvändningen, sett till definitionen av energianvändning för energiklass, räknas med vid beräkning av energiklass. Den el som produceras och säljs till elnätet eller används för hushållsel får därmed inte räknas med, även om det såklart är positivt för plånboken ändå. Då minst solel produceras under den delen på året när huset använder mest energi för uppvärmning så har inte solceller den stora positiva effekten på energiklass som man kan tro.

 

Smart styrning är ett bra och billigt sätt att göra huset mer energieffektivt genom att till exempel värma huset på ett optimalt sätt och styra belysning. Det gör också att man får mer insikt i sin förbrukning, både vad som drar el och hur mycket det drar. Insikt i sin elförbrukning brukar göra att man kan minska sin energiförbrukning genom ett mer energieffektivt beteende. Energibesparingen som görs genom till exempel att värmesystemet eller ventilationen blir effektivare påverkar energiklassen.

 

Smart styrning gör också det lättare att ta vara på skillnader i el-timpriset över dygnet genom att till exempel värma upp huset och ladda elbilen när elen är som billigast. Att använda el när den är billigare minskar inte elförbrukningen och därmed inte energiklassen på huset, men det sparar ändå såklart pengar på elräkningen.

 

Det kan också bli billigare elräkning då effekttoppar kan undvikas, speciellt med hjälp av lastbalansering. Det förväntas att elbolag i framtiden kommer ta mer betalt för effekttoppar. Smart styrning ökar också bekvämligheten och säkerheten i hemmet, även om bekvämlighet och säkerhet inte har någon effekt på husets energiklass.

 

Med batterier, speciellt i kombination med smart styrning och solceller, kan energibesparingar som påverkar energiklass lättare göras.

 

 

 

 

 

Jämföra energiförbrukning och energiklass mellan olika hus


Då husets energiklass baseras på huset primärenergital så är det nödvändigtvis inte den bästa indikationen på hur energieffektivt huset är för dig som husägare, och därmed inte ett mått på förväntad energi/el-räkning. Däremot är det en indikation på hur energieffektivt huset är för kombinationen av dina och samhällets intressen.

 

Men även fast primärenergitalet, och därmed energiklass, väger in mer än bara husets direkta energianvändning så är ändå energiklass viktigt för dig som husägare. Ett hus med bra energiklass brukar ha lägre energianvändning än ett med dålig energiklass, kan få billigare bolån (grönt bolån), är ofta mer attraktivt på husmarknaden och troligen kommer kommande regler kring hur energieffektiva hus måste vara baseras på energiklass.

 

 

Energiförbrukning är bättre än primärenergitalet för att jämföra hus för dig som husägare


För att jämföra hus sett till hur mycket energi de förbrukar, i syfte att förstå energikostnader, är det bäst att titta på faktisk förbrukning istället för primärenergitalet. Det är dock viktigt att tänka på att faktiskt energiförbrukning påverkas mycket av beteendet hos de boende. Till exempel vilken temperatur det är inomhus samt hur ofta och långa duschar de tar. Därför är den normaliserade energianvändningen, som används som grund för att beräkna primärenergital sett till normalt brukande och normalår av klimat, det som är bäst för att jämföra olika hus.

 

Om den normaliserade energiförbrukningen inte finns tillgänglig så kan man själv istället, om man har baskunskaper inom energianvändning, tänka hur huset skulle fungera med en annan boende. Till exempel hur skulle huset där en pensionär bor använda energi om det istället bodde samma barnfamilj där som huset man jämför med.

 

 

kWh/m2 för det lättare att jämföra hus i olika storlekar


För att jämföra energianvändning mellan hus i olika storlekar hjälper det att dela husets energianvändning med det antal kvadratmeter huset är. Det blir då måttet kWh/m2, vilket är hur mycket energi huset använder per kvadratmeter. Men det är såklart totala förbrukningen som påverkar energikostnaden för husägaren. Så ett stort hus med låg kWh/m2 kan fortfarande ha större energiförbrukning än ett litet hus med högre kWh/m2.

 

Ofta har större hus lägre kWh/m2 än mindre hus. Det beror på att antalet kvadratmeter yttervägg ökar långsammare än antalet kvadratmeter boyta om ett hus växer. Med andra ord, med ett större hus får man fler kvadratmeter boyta per kvadratmeter väggyta än i ett mindre hus. Då det är husets skal mot det yttre som är där huset släpper ut värme så är det också samma relation för energieffektivitet.

 

 

 

 

 

Steg-för-steg guide för att beräkna energiklass för hus


För att räkna ut energiklass för ett hus görs en rad beräkningar för att gå från husets energiförbrukning till primärenergital och slutligen energiklass. Nedan är steg-för-steg för hur energiklass beräknas från husets uppmätta energiförbrukning. Energiklassen kan också beräknas från att teoretiskt beräkna husets energiförbrukning. Det görs då genom liknande steg där husets egenskaper modelleras för att beräkna dess energiförbrukning. En mer detaljerad beskrivning om hur man beräknar energiklass finns i tidigare delar av denna sida.

 

Utöver guden nedan har Boverket ett räkneexempel för beräkning av energiklass på ett äldre hus med bergvärmepump eller fjärrvärme samt ett räkneexempel för energiklass av ett nybyggt hus med frånluftspump.

 

 

1. Utgå från husets energiförbrukning
För att beräkna energiklassen för ditt hus behöver du först veta hur mycket energi det förbrukar för uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsel. Hushållsel är inte med i beräkning av energiklass.

 

 

2. Justera energiförbrukningen för att att motsvara ett normalår
För att det inte ska påverka om det är ett varmt eller kallt år som datan för energiförbrukning är från så ska det justeras för att motsvara vad energiförbrukning hade varit ett normalt år.

 

 

3. Justera energiförbrukningen för att att motsvara ett normalår
Justering ska även göras om energiförbrukningen är uppmätt under vad som inte definieras som normal användning av huset. Till exempel om man har haft över 21 grader inomhus ska energiförbrukningen justeras ner, och vice versa.

 

Nu när husets energiförbrukning har justerats till vad den hade varit under ett normalår och normal användning så kan primärenergitalet beräknas i följande steg. Det görs genom att justera med geografiskfaktor och energifaktor.

 

 

4. Justera energiförbrukningen med geografisk faktor
För att jämföra energiprestanda mellan hus i olika delar av Sverige, justeras energianvändningen med en geografisk faktor. Energiförbrukningen för hus i södra Sverige justeras upp, medan hus i norra Sverige justeras nedåt för att göra dess energiprestanda jämförbar som om de hade stått i samma del av Sverige. Geografiska justeringsfaktorer som finns i Boverkets byggregler används för att göra denna anpassning.

 

 

5. Justera energiförbrukningen med geografisk faktor
Alla källor till energi ses inte som lika. För att ta beaktning hela energiåtgången från produktion, leverans och användning justeras energiförbrukningen som beräknats genom de tidigare stegen med en energifaktor. Exempelvis ökas energi från el, gas och olja med en faktor på 1,8, medan fjärrvärme minskas med en faktor på 0,7.

Resultatet av dessa fem steg är att husets energi primärenergital har beräknats.

 

 

6. Översätt primärenergital till energiklass
 

Primärenergital översätts enligt tabellen tidigare på denna sida till energiklasser, från A till G, där energiklass A är bäst. Nybyggda hus kräver minst energiklass C vilket betyder ett primärenergital på max 90 kWh/m2. 
 

 

 

 

Vanliga frågor om energiklass för villor och radhus

Vad betyder energiklass på ett hus?

      

Energiklass på ett hus indikerar hur energieffektivt huset är. Det är en skala som sträcker sig från A till G, där A representerar mest energieffektiva och G representerar minst energieffektiva huset. Energiklassen bestäms genom att mäta eller beräkna husets energianvändning Därefter justeras den för att motsvara vad den hade varit ett normalår vid normal användning. Justering görs också beroende på typ av energi för att väga in energislagets totala energiförbrukning från produktion till användning.

Vad är bra energiklass?

      

En bra energiklass är A eller B. Dessa energiklasser visar att huset är mycket energieffektivt. Det är också hus med energiklass A och B som brukar vara de som får grönt bolån med lägre bolåneränta av bankerna. Energiklass C är den energiklass som är den sämsta energiklass som tillåts för nybyggda hus.

Hur vet man vilken energiklass huset har?

      

Husets energiklass hittas i husets energideklaration. Energideklarationen innehåller information om husets energianvändning och energiklass. Denna deklaration skapas av en certifierad energiexpert och bör finnas tillgänglig för alla hus. Äldre hus kan dock sakna energideklaration, men den behöver skapas innan huset säljs.

Vart hittar man energideklarationen?

      

Energideklarationen ska ha funnits med som ett dokument när du köpte huset. Den kan också finnas via Boverket där alla energideklarationer registreras.

Kan man göra en energideklaration för hus själv?

      

Nej, en energideklaration måste göras av en certifierad energiexpert. Detta är för att säkerställa att deklarationen är korrekt och pålitlig. Däremot kan du själv pröva att räkna ut husets energiklass och vad olika förbättringar skulle leda till för förbättring av energiklassen. Vi på Dryft hjälper dig gärna med både energideklaration eller hjälp vad olika åtgärder skulle leda till för förbättringar av husets energiklass, och utförandet av dessa förbättringar.

Vad är ett bra primärenergital för hus?

      

Primärenergital ska vara så lågt som möjligt då det representerar huset energianvändning. Primärenergitalet visar energin som går åt för uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsel, dock inte hushållsel. Primärenergitalet visar total energi som gått åt hela vägen från producerad och transporterad till huset och slutligen använd energi i huset. Primärenergitalet är därmed inte samma som energiförbrukningen i bostaden som man ser på till exempel elräkningen.

Vad är skillnaden på de olika energiklasserna för hus?

      

De olika energiklasserna för hus, från A till G, visar hur energieffektiva de är. Energiklass A är de mest energieffektiva husen och klass G de minst energieffektiva. Energiklassen bestäms utefter energianvändning för till exempel uppvärmning, men inte hushållsel. Energiklass C är den högsta tillåtna energiklass som ett nybyggt hus får ha. Hus med energiklass A, bästa energiklassen, använder mindre än 50% av högsta tillåtna energiförbrukning av ett hus med energiklass C och ett hus med energiklass G, sämsta energiklassen, använder mer än 4,7 gånger så mycket energi som huset med energiklass A.

Vilken energiklass är bäst på hus?

      

Energiklass A är den bästa energiklassen för hus. Detta visar att huset är mycket energieffektivt och har en mycket låg energianvändning. Hus med energiklass A använder under 50% av energiklass C, som är den högsta tillåtna energiklassen för nybyggen.

Vad krävs för att få energiklass A?

      

För att ett hus ska få energiklass A krävs det att huset har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på under 45 kWh/m2 per år. Detta är under 50% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. För att uppnå detta krävs ofta tjock isolering, energieffektiva fönster, FTX-ventilation och effektiva uppvärmningssystem, samt ett genomgående energitänk genom hela planeringen av husets utformning.

Vad krävs för att få energiklass B?

      

För att ett hus ska få energiklass B krävs det att huset har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 45 och 68 kWh/m2 per år. Detta är mellan 50 och 75% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. För att uppnå detta krävs ofta mycket energieffektiv isolering, fönster, ventilation och värmesystem.

Vad krävs för att få energiklass C?

      

För att ett hus ska få energiklass C krävs det att huset har en energiförbrukning, sett till primärenergital, på mellan 69 och 90 kWh/m2 per år. Detta är mellan 76 och 100% av högsta tillåtna energiförbrukningen för ett nybyggt småhus. Med andra ord, ett nybyggt småhus får max ha ett primärenergital på 90 kWh/m2 och har då energiklass C. För att ha energiklass C behövs oftast bra isolering, energieffektiva fönster och ett effektivt värmesystem.

Är energiklass A för hus bra?

      

Ja, energiklass A är utmärkt. Hus med denna klass har extremt låg energiförbrukning och är mycket energieffektiva. De ger också högst rabatt på räntan för gröna bolån. Att uppnå energiklass A kräver dock betydande investeringar i energieffektiva lösningar. Hus med energiklass A förbrukar mindre än 50% än högsta kraven på nybyggda hus.

Är energiklass B för hus bra?

      

Ja, energiklass B är mycket bra. Dessa hus har låg energiförbrukning och är energieffektiva. De får ofta samma ränterabatt på gröna bolån som hus med energiklass A. Även om de behöver mer energi än hus i energiklass A, anses de fortfarande vara mycket energieffektiva. Hus med energiklass B förbrukar mindre än 75% än högsta kraven på nybyggda hus.

Är energiklass C för hus bra?

      

Ja, energiklass C är bra. Det är den högsta tillåtna energiklassen för nybygge, vilket innebär att dessa hus uppfyller dagens byggregler och standarder för energieffektivitet. Dock har kraven på energieffektivitet i hus ändrats många gånger och varje gång blivit hårdare och hårdare - och kan förväntas fortsätta bli hårdare i framtiden. Hus i denna klass är relativt energieffektiva, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar.

Är energiklass D för hus bra?

      

Energiklass D är är lite sämre än vad dagens byggregler kräver för nybyggen, upp till 35% sämre. Även fast hus med energiklass D är mycket bättre än de sämre energiklasserna så finns det utrymme för förbättring. Energiklass D är den vanligaste energiklassen på hus i Sverige.

Är energiklass E för hus bra?

      

Nej, energiklass E är inte bra då det har en energiförbrukning som är mellan 35-80% högre än vad som tillåts enligt dagens byggstandard. I hus med energiklass E finns det många åtgärder som kan göras för att förbättra energiklassen. De har dock fortfarande en bättre energiförbrukning än hus i energiklass F och G.

Är energiklass F för hus bra?

      

Nej, energiklass F är mycket dåligt då de har en energiförbrukning som är runt dubbelt så hög som vad som tillåts enligt dagens byggstandard. I hus med energiklass F finns det väldigt många åtgärder som kan göras för att förbättra energiklassen. Hus i energiklass F, och hus i den sämre energiklassen G, är de hus som troligen det först kommer att sättas krav på att energieffektiviseras med kommande regler kring att möta klimatomställningen.

Är energiklass G för hus bra?

      

Nej, energiklass G är extremt dåligt då de har en energiförbrukning som är mer än 2,35 gånger så hög som tillåts enligt dagens byggstandard. Alla hus som är sämre än energiklass F är i energiklass G, vilket gör att husen egentligen kan vara hur dåliga som helst sett till energieffektivitet. Det finns många åtgärder som kan göras för att förbättra energiklassen på dessa hus. Hus i energiklass G och F är de hus som troligen först kommer att sättas krav på att energieffektiviseras med kommande regler kring att möta klimatomställningen.

Vilken energiklass behöver ett nybyggt hus ha?

      

Ett nybyggt hus behöver ha minst energiklass C för att få byggas. Men när ett nytt hus byggs är det bäst att sträva efter energiklass A eller B då det sparar mycket på energikostnaden och troligen också kommer att vara mycket positivt för husvärdet när bostadsmarknaden väger in energieffektivitet mer och mer i värderingen.

Vilken energiklass räknas som lågenergihus?

      

Det finns fler nivåer av lågenergihus, där de bästa hamnar i energiklass A. Resterande nivåer på lågenergihus, som fortfarande är mycket bra, sträcker sig från energiklass A till B.

Hur ändrar man energiklass på hus?

      

För att ändra energiklassen på ditt hus måste man göra förbättringar som minskar husets energianvändning. Detta kan vara till exempel att tilläggsisolera, byta till energieffektivare ventilation eller uppgradera värmesystemet. Man kan räkna på vad åtgärderna kommer leda till för energiklass, men det är först efter att förbättringarna har gjorts man kan göra en ny energideklaration för att officiellt få den nya energiklassen i husets energideklaration.

Hur får man upp / förbättrar energiklass på hus?

      

För att öka energiklassen på ett hus behöver energiförbättrande åtgärder göras, så som att byta värmesystem, tilläggsisolera eller installera energieffektivare ventilation. Före åtgärderna görs kan man räkna på vad de väntas leda till för förbättrad energiklass och efter görs en ny energideklaration för att officiellt sätta den nya energiklassen på huset.

Hur räknar man ut energiprestanda för hus?

      

Energiprestanda för hus räknas ut genom att dela husets totala energianvändning (i kWh) med husets totala yta (i m2). Detta ger en siffra i kWh/m2, vilket är en indikation på hur mycket energi huset använder per kvadratmeter. Om man vill se på energiprestanda utifrån vad el- eller energiräkningen kommer vara är det bäst att ta all energianvändning, inklusive hushållsel, i beräkningen. Om man vill beräkna utifrån energiklass är det primärenergital som ska delas med husets uppvärmda ytan.

Hur räknar man ut energiförbrukning för hus?

      

Energiförbrukningen för hus räknas ut genom att mäta eller beräkna hur mycket energi som används i huset under ett år. Energiförbrukning är till exempel energin som går åt för uppvärmning, kylning, varmvatten och hushållsel. Om energiförbrukning räknas i syfte att sätta energiklass ska inte hushållsel tas med. Om mätning görs ska det justeras för att motsvara ett normalår och normal användning.

Hur räknar man ut primärenergital för hus?

      

Primärenergitalet för hus räknas ut genom att omvandla husets energianvändning, exklusive hushållsel, till primärenergi. Detta görs genom att ta hänsyn till energikällans effektivitet och miljöpåverkan. En geografisk justering görs också för att göra primärenergitalet jämförbart över hela landet.

Hur räknar man ut energiklass för hus?

      

Energiklassen för hus räknas ut genom att räkna om husets energiförbrukning till primärenergital som därefter översätts till energiklass på skala från A till G, där A är bäst på skalan. Skalan är uppdelad så att lägre primärenergital (mer energieffektiva hus) får bättre energiklass, medan hus med högre primärenergital (mindre energieffektiva hus) får sämre energiklass.

Hur räknar man om energianvändning för hus till primärenergital?

      

Energianvändningen omvandlas till primärenergital genom att multiplicera med en energifaktor och en geografisk faktor. Energisektorn är till för att beräkna husets energiförbruknings totala energiåtgång hela vägen från produktion, transport och slutligen användning i huset. Geografiska faktorn är till för att göra hus över hela landet jämförbara.

Vad är skillnaden mellan energianvändning och primärenergital?

      

Energianvändning är den mängd energi som huset faktiskt använder, medan primärenergital tar hänsyn till den totala energin som gått åt för att producera, transportera och använda energin. Därför har olika energikällor olika stor påverkan på primärenergitalet. I primärenergitalet görs också en justering beroende på geografi för att göra det jämförbart över hela landet även om det är varmare klimat i söder än norr.

Vad är skillnaden mellan teoretisk beräkning och mätning av husets energianvändning?

      

Teoretisk beräkning av husets energianvändning baseras på antaganden och modeller av husets egenskaper såsom isolering, värmesystem och ventilation. Mätning av husets energianvändning baseras på riktig data från huset men där justeringar görs för att det ska representera energianvändningen ett normalt år sett till klimat och normal användning sett till inomhustemperatur och varmvattenanvändning.

Räknas hushållsel in i husets energianvändning för energiklass?

      

Nej, hushållsel räknas inte in i husets energianvändning när man bestämmer energiklassen. Inte heller laddning av elbil eller spabad räknas in. Enbart energi för uppvärmning, kylning, varmvatten och fastighetsel räknas med när energiklass för hus bestäms.

Hur räknar man ut hur många kWh ett hus har i energiförbrukning?

      

Energiförbrukningen för ett hus räknas ut genom att mäta eller beräkna hur mycket energi som används i huset under ett år. Om det görs i syfte att beräkna energiklass ska inte hushållsel tas med. Om mätning av energiförbrukning görs ska det justeras för att motsvara ett normalår och normal användning. Läs steg-för-steg guiden här för hur energiförbrukning beräknas för att räkna ut husets energiklass.

Hur räknar man ut hur många kWh/m2 ett hus har i energiförbrukning?

      

För att räkna ut hur många kWh/m2 ett hus har i energiförbrukning, delar man husets totala energianvändning (i kWh) med husets totala yta (i m2). Detta ger en siffra i kWh/m2, vilket visar på hur mycket energi huset använder per kvadratmeter och gör det lättare att jämföra olika stora hus.

Hur räknar man ut energiförbrukning från husets energiklass?

      

För att räkna ut energiförbrukningen från energiklassen, behöver man göra följande steg:

 

1. Identifiera husets energiklass (A till G). Varje energiklass har en specifik primärenergital per kvadratmeter (kWh/m2) som är tillåten.

 

2. Räkna om primärenergitalet till energiförbrukning genom att justera med faktorn för husets energikälla och faktorn för vart i landet huset ligger.

 

3. Multiplicera detta värde (kWh/m2) med husets totala yta i kvadratmeter som är uppvärmt till över 10 grader, så kallad A-temp yta. Detta ger dig den totala energiförbrukningen i kWh per år för uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel.

 

4. Lägg till hushållsel då det inte är med i primärenergitalet men som är med i elräkningen. Normalt är ca 5000 kWh/år för hushållsel.
 

Hur många kWh i energiförbrukning är normalt för ett hus?

      

Vad som är normal energiförbrukningen (kWh) för ett hus beroende på dess energiklass, storlek och vart i landet det ligger. Med antagandet om 5000 kWh/år för hushållsel så har till exempel har ett hus som är 150 kvm med energiklass A i Stockholm en total energiförbrukning på under 8750 kWh/år, medan ett hus med energiklass G på samma plats har en total energiförbrukning på över 22625 kWh/år. På denna sida går vi igenom varje energiklass och dess energiförbrukning för Stockholm, Malmö och Kiruna, samt förklarar hur du själv kan räkna ut det för där du bor.

Hur många kWh drar ett hus per dag?

      

Den dagliga energiförbrukningen för ett hus beräknas genom att dela den årliga energiförbrukningen med 365 (dagar på ett år). Till exempel förbrukar ett hus som är 150 kvm med energiklass A i Stockholm mindre än (8750/365) ≈ 24 kWh/dag, medan ett hus med energiklass G på samma plats förbrukar mer än (22625/365) ≈ 62 kWh/dag.

Hur många kWh får ett nybyggt hus ha i förbrukning?

      

Ett nybyggt hus får ha energiklass C som sämst. För ett hus på 150 kvadratmeter, uppvärmt med el (eller med värmepump som går på el) och beläget i Stockholm, är den totala energiförbrukningen (uppvärmning, varmvatten, kyla och fastighetsel) mellan 5626- 7500 kWh/år. Tillsammans med normala 5000 kWh/år för hushållsel har hus med energiklass C i Stockholm en total energiförbrukning mellan 10626 - 12500 kWh/år. För hus som ligger söderut tillåts lägre energiförbrukning medan högre energiförbrukning tillåts för hus norrut.

Hur mycket energi behövs för att värma ett hus?

      

Mängden energi som behövs för att värma ett hus beror på många faktorer, bland annat husets storlek, isolering, uppvärmningssystem och klimatet där huset ligger. Men generellt sett, ju mer energieffektivt huset är, desto mindre energi behövs för att värma det. Till exempel behövs det under 4000 kWh/år för att värma ett hus i Stockholm som är 150 kvm och har energiklass A, medan ett lika stort hus på samma plats men med energiklass G behöver över 17000 kWh/år för att hålla huset varmt.

Vad kan man göra för att minska energiförbrukningen?

      

För att minska energiförbrukningen kan man anpassa sin vardag till klimatsmarta vanor och göra förbättringar på huset som minskar dess energianvändning. Till exempel tilläggsisolera och installera en effektiv värmepump.

Hur påverkar solceller husets energiklass i energideklarationen?

      

Solceller kan förbättra ett hus energiklass genom att minska behovet av energi från andra källor. Endast energi från solceller som används av huset för uppvärmning, kylning, varmvatten eller fastighetsel, men inte hushållsel, påverkar energiklassen. El som säljs till elnätet förbättrar inte husets energiklass även om det ger en inkomst som hjälper till med elräkningen.

Vad innebär det att ha ett energieffektivt värmesystem och hur påverkar det husets energiklass?

      

Ett energieffektivt värmesystem använder mindre energi för att värma huset, vilket minskar husets totala energianvändning. Detta kan förbättra husets energiklass. Energieffektiva värmesystem kan vara värmepumpar såsom bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller luft/luftvärmepump.

Hur påverkar en värmepump i huset dess energiklass i energideklarationen?

      

En värmepump kan förbättra energiklassen i energideklarationen eftersom den gör att huset behöver mindre energi för att värma upp det. Detta då en värmepump ger mer värmeenergi än den el den förbrukar, så kallat högt COP-värde.

Hur påverkar laddning av elbil och spabad husets energiklass?

      

Laddning av elbil och användning av spabad ökar husets totala energianvändning, men det påverkas inte husets energiklass då det ses som inte normalt brukande av huset eller hushållsel. Energiklass sätts utefter husets energiförbrukning vid normalt brukande och utan hushållsel.

Hur viktigt är energiklassen på hus?

      

Energiklassen är viktig eftersom det visar hur energieffektivt ett hus är. Ett hus med bra energiklass är mer energieffektivt, vilket leder till en lägre miljöpåverkan och lägre energikostnader. Det brukar också göra huset mer attraktivt för potentiella köpare och därmed påverkar husvärdet. Det är förväntat att i framtiden komma regler som tvingar hus med dålig energiklass att göra åtgärder för att förbättra dess energiklass.

Vilka stöd eller bidrag finns det för att förbättra energiklass på hus?

      

För att förbättra energiklassen på hus finns det flera stöd och bidrag. ROT-avdraget kan användas för arbetskostnader vid energieffektivisering. Grön teknik-avdraget ger avdrag för både arbete och material vid installation av laddbox, solceller och batterier. Därtill har det kommit ett nytt bidrag som ger avdrag på materialkostnaden vid uppgradering av värmesystem och tilläggsisolering. Dessa bidrag kan kombineras för att effektivt förbättra husets energiklass.

Hur många hus i Sverige har en dålig energiklass?

      

1,4 miljoner småhus är i sämre energiklass än C, som är den sämsta tillåtna energiklassen för nybyggda hus med dagens byggregler. Nästan 850 000 småhus, vilket motsvarar 40% av Sveriges alla småhus, är i de tre sämsta energiklasserna E, F och G.

Hur många hus i Sverige har sämre energiklass än vad som är kravet på nybygge?

      

1,4 miljoner av Sveriges ungefär 2,1 miljoner småhus är i energiklass D eller sämre. Energiklass C är den sämsta energiklass som tillåts med dagens byggstandarder.

Vad är ett grönt bolån?

      

Ett grönt bolån är ett bolån med förmånliga villkor som erbjuds till husägare som har ett energieffektivt hus. Dessa lån finns för att uppmuntra energieffektiva renoveringar och byggande av energieffektiva hus, men också för att bankerna ser det som mindre riskfyllt att låna ut pengar till ett energieffektivt hus. En risk som blev tydlig när elpriserna rusat till höga nivåer vilket påverkar betalningsförmåga hos många hushåll.

Hur får man grönt bolån?

      

För att få ett grönt bolån av din bank måste du visa att ditt hus är energieffektivt. Det görs genom att visa husets energideklaration som har en hög energiklass. Oftast behövs energiklass A eller B för att få grönt bolån.

Hur påverkas värdet på huset av dess energiklass?

      

Energiklassen kan ha en inverkan på värdet på ett hus. Ett hus med en hög energiklass kan vara mer attraktivt för potentiella köpare eftersom det är mer energieffektivt, vilket leder till lägre energikostnader och mindre risk att drabbas av framtida regler om hur energieffektiva hus måste vara. Mäklare säger att det blivit mer och mer viktigt för potentiella köpare med energiklassen och att hus med dålig energiklass kan vara svåra att få sålt.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.