Självdragsventilation i villa

Självdragsventilation - vanligt i äldre hus men är sällan tillräckligt bra

 

Självdragsventilation var den form av ventilation som användes i hus fram till att mekanisk ventilation började användas för nybyggen under 80-talet. Därmed är ca 70%, eller nästan 1,5 miljoner, av Sveriges småhus byggda med självdragsventilation. Även om många av dessa hus redan blivit uppgraderade till bättre ventilation så är det fortfarande många gamla hus som fortfarande har självdragsventilation och därmed ofta har för dålig ventilation sett till både kvalitet på inomhusluften och energieffektivitet.

 

Bilden är från Energimyndigheten

Utöver att självdragsventilation är dåligt sett till energieffektivitet då det saknar värmeväxling räcker det oftast inte heller till för att uppnå dagens rekommendationer på luftomsättning i hemmet. Det leder till dålig kvalitet på inomhusluft för boende och risk för fuktskador i huset. På grund av hur självdragsventilation fungerar kan det också kännas dragigt under vintern, medan moderna ventilationssystem inte har samma problem.
 

När gamla hus renoveras genom att byta värmesystem eller tilläggsisoleras är det därför extra viktigt att se över ventilationen då dessa åtgärder riskerar att försämra självdragsventilationen.

 

Vill du ha hjälp med att få bättre ventilation i din villa som har självdrag? 
Prata med våra energi- och ventilationsproffs

 

 

 

Vad är självdragsventilation och hur det fungerar

 

Självdragsventilation fungerar genom att luft värms upp i huset, stiger och lämnar huset genom frånluftsventiler eller skorstenen. Det skapar ett undertryck i huset som suger in frisk luft utifrån genom friskluftsventiler eller genom springor i fönster och ytterväggar.


Självdragsventilation behöver därmed både öppningar för tilluft och frånluft. Tilluften kommer oftast genom ventiler som är placerade i fönster, men kan också vara genom otäta fönster eller yttervägg. För att undvika drag från den kalla uteluften brukar därför element sättas under fönster. Elementen värmer upp luften som då stiger och lämnar huset genom frånluftsventiler eller skorstenen, så ny frisk luft sugs in. 

 

 

Skillnaden på självdragsventilation och mekanisk ventilation

 

Ventilation med självdrag har därmed ingen fläktmotor som hjälper till med att få in ny frisk luft och få ut den inomhusluft som är dags att byta ut. Detta till skillnad från mekanisk ventilation som använder en fläktmotor för att få ut och/eller in luft i huset. Självdragsventilation kallas därför också för passiv ventilation.

 

 

Äldre uppvärmningssystem var “motorn” för självdragsventilationen 

 

Hus som värms genom eldning, till exempel olja eller pellets, gör att skorstenen är varm. I den varma skorstenen bildas ett undertryck när den varma luften snabbt stiger uppåt. Det undertrycket suger in luft i huset från där det går, till exempel tilluftsventiler i väggar eller fönster eller otätheter. Eldningen är därför kritisk för att ventilationen ska fungera.

 

Men även hus med till exempel direktverkande el uppvärmning, som därmed inte har en varm skorsten, är beroende av uppvärmningssystemet för att självdragsventilationen ska fungera. El-element under fönster behöver vara varma för att skapa den temperaturskillnad som behövs för att skapa luftrörelser, inflöde av ny luft samt undvika drag längs golven.
 

 

Ventilation med självdrag kan fungera sämre på sommaren

 

Då självdragsventilation fungerar genom att varm inomhusluft stiger och på så sätt drar in kall uteluft så fungerar ventilation sämre på sommaren när det är mindre, eller ingen, temperaturskillnad på inomhus- och utomhusluften. På vintern däremot när det är stor temperaturskillnad kan istället luftflödet bli för stort och onödigt mycket kall luft dras in i huset och leder till både obehagligt drag och kostsam uppvärmning.

 

 

 

Kännetecken på att villan har självdragsventilation

 

För att veta om huset har självdragsventilation eller inte finns det några saker att tänka på. När huset byggdes ger ofta bra ledtrådar men också vad för typer av ventiler det finns eller om det finns någon fläktmotor då uppgraderingar av ventilationssystemet kan gjorts även om huset från början hade självdragsventilation.

 

 

Huset byggdes före 80-talet, har dålig inomhusluft eller kondens på fönster

 

Hus med självdragsventilation byggdes framförallt innan 80-talet. Ett tecken på att huset har frånluftsventilation, och ett inte så väl fungerande sådant, är att det blir kondens på insidan av fönster under vintermånaderna eller att luften känns kvav och stillastående under sommarmånaderna.

 

 

Tilluftsdon i fönster och ytterväggar

 

För att avgöra om huset har självdragsventilation letar man efter ventilationsöppningar för tilluften i fönstren eller ytterväggarna. Dessa öppningar som kallas tilluftsdon är för att låta frisk luft komma in i huset. Ibland finns det inga tilluftsdon, även om huset har självdragsventilation, då tilluften istället kommer in genom otäta fönster och ytterväggar. Det är dock inte säkert att huset har självdragsventilation bara för att det finns tilluftsdon. Detta då även så kallad mekanisk frånluftsventilation använder tilluftsdon i ytterväggar eller fönster för att få in luft i huset, medan frånluften sugs ut med en fläktmotor. Därför behöver det också undersökas hur frånluften tar sig ut ur huset.
 

 

Leta efter fläktmotor för frånluften (som inte självdragshus har)

 

Mekanisk frånluftsventilation har frånluftsdon där inomhusluften lämnar huset, så hittades inga sådana har huset troligen självdragsventilation genom att frånluften lämnar huset genom till exempel en skorsten. Om frånluftsdon däremot hittas behöver det då undersökas om en fläktmotor finns. Fläktmotorn finns oftast på vinden eller taket och är kopplat till kanaler från frånluftsdonen. Om ingen fläktmotor hittats så har huset självdragsventilation.

 

 

 

Förändringar i hus och levnadsmönster har gjort att självdragsventilation inte räcker till

 

Under de senaste decennierna har det skett betydande förändringar i hur vi bygger, lever i våra hem samt ökad medvetenhet om vikten av en hälsosam inomhusmiljö. Ombyggnader och levnadsmönster har gjort att självdragsventilation ofta fungerar sämre och/eller inte uppfyller önskad funktion.

 

Även om självdragsventilationen i huset fungerar som det ska så lever inte upp till modern standard på mängd luftflöde, kontroll av luftflödet, filter för bättre luftkvalitet och energieffektivisering. Men det är sällan fallet att självdragsventilationen fungerar som tänkt då renovering av hus och ändrade beteenden har gjort att hus med självdragsventilation fungerar sämre eller inte räcker till. Det är därför viktigt att se över ventilationen när huset renoveras eller används på annat sätt än hur det var tänkt när det byggdes, som det ofta görs i ett modernt liv.
 

 

Byte av fönster eller tilläggsisolering kan påverka självdragsventilation negativt

 

Hus som har självdrag som ventilation behöver att huset är otätt. Antingen oavsiktligt otätt genom gamla fönster eller otäta ytterväggar eller avsiktligt med ventiler i yttervägg eller fönster. Problem med ventilationen brukar därför uppstå när huset görs tätt med tilläggsisolering eller byte av fönster då dess syfte med att göra huset tätare går emot vad självdragsventilationen behöver för att fungera. Med nya tilluftsventiler eller fönsterventiler kan självdragsventilationen fortsätta att fungera, även om att släppa in kall uteluft går emot syftet med tilläggsisolering eller bytet till fönster som brukar göras att få ett mer energieffektivt hem.
 

 

Nytt värmesystem kan göra att självdragsventilationen fungerar sämre

 

Även fast uppvärmningen av huset och ventilationen är olika system så har uppvärmningssystemet stor påverkan på ventilationen. Likt beskrivet tidigare är en varm skorsten vid eldning eller varma element under fönster viktigt för att ventilation med självdrag ska fungera väl.

 

Uppgraderingar med ett modernt värmesystem kan därmed påverka självdragsventilationen negativt. Moderna värmesystem behöver ingen skorsten och därmed hålls den inte varm vilket gör att självdragsventilationen slutar fungera. Problem kan också uppstå när till exempel golvvärme installeras istället för element då det blir en större yta som värmer med lägre temperatur eller att en luft/luftvärmepump installeras och gör att elementen inte behöver vara lika varma. Även tilläggsisolering, vilket tidigare beskrivet skapar problem när huset blir tätt, kan också påverka ventilationen negativt genom att elementen kan hållas svalare.

 

 

Tilluftsventiler för självdragsventilation är ofta stängda i villor

 

Under vintern, speciellt när elpriserna är höga, är det vanligt att tilluftsventiler i fönster eller ytterväggar stängs för att minska uppvärmningskostnaderna. Detta gör dock att ventilationen slutar fungera. Även om frånluftsventiler är öppna är utflödet av luft lågt då inflödet är begränsat. Det kan liknas med hur vatten rinner långsamt ur en flaska när inte luft släpps in samtidigt för att fylla ut tomrummet.

 

 

Dusch ger mer vattenånga än bad

 

Ett av de tydligaste exemplen på hur levnadsmönster har gjort att självdragsventilation är otillräcklig är hur det nu för tiden duschas medan det förr i tiden var populärare att bada. Dusch ger mer fukt än bad vilket ökar behovet av god ventilation för att ventilera bort fukten och förhindra problem med mögel och dålig inomhusluftkvalitet.

Självdragsventilation kan ha svårt att hantera denna ökade fuktbelastning, särskilt i tätare och mer isolerade hus. Detta är ytterligare en anledning till att självdragsventilation inte räcker till i moderna hem.
 

 

Ökad medvetenhet om hur viktigt bra inomhusluft är för hälsan

 

Vi spenderar mer och mer tid inomhus och dessutom har medvetenheten kring vikten av god inomhusluft ökat. Kemikalier i byggmaterial och möbler som läcker till inomhusluften, sämre kvalitet på luften utomhus som kommer in i huset och förståelsen för hur farligt radon är har gjort att ventilation ses som en livsviktig funktion i hemmet. Självdragsventilation, även om den fungerar som den ska, ses därför sällan som tillräckligt bra för att uppnå en god inomhusmiljö och leva upp till Boverkets rekommendationer.

 

 

 

Förbättra självdragsventilation i villa - kortsiktig lösning

 

Även om självdragsventilation oftast inte långsiktigt är en tillräckligt bra ventilationslösning för ett modernt hem så finns det åtgärder som kan göras för att göra det bättre.
 

 

Öppna till- och frånluftsventiler och använd huset som det var tänkt från början

 

För att självdragsventilationen ska fungera så bra som möjligt ska huset användas som det var tänkt när det byggdes. Med andra ord bör huset bör vara otätt eller ha tillräckligt med öppna tilluftsdon i väggar eller fönster, mängden fukt från till exempel duschar bör begränsas och husets original-värmesystem bör användas.

 

 

Ge självdraget hjälp genom förstärkt självdragsventilation


Att ha ett dragigt och otätt hus, dyr uppvärmning och att ändra levnadssätt är dock sällan avkall som brukar vilja göras. För att ge självdragsventilationen lite draghjälp är det därför populärt att installera en paxfläkt i badrum som suger ut luft ur huset eller mindre frånluftsfläktar vid frånluftskanalerna eller på taket där de kommer ut. Det kallas också förstärkt självdragsventilation. När det sugs ut luft ur huset blir det undertryck likt vid fungerande självdragsventilation så att frisk luft sugs in. Att ha öppna tilluftsventiler är därmed lika viktigt även om paxfläktar eller frånluftsfläkt installeras. En paxfläkt kan styras så fuktig luft vid till exempel duschning vädras bort. Detta sättet att hjälpa frånluftsventilationen är extra bra under sommarmånaderna när vanligt självdragsventilation inte fungerar lika bra.

 

 

Långsiktiga lösningen mekanisk ventilation istället för självdrag
 

Dock är ventilation med självdrag, även med stöd av en paxfläkt eller mindre frånluftsfläkt, inte tillräckligt bra ventilation långsiktigt. Luftflödet, även med paxfläkt, är för litet för att ha en hälsosam inomhusmiljö och att suga in kall luft för att sedan släppa ut varm luft är inte energieffektivt. Den långsiktiga lösningen för att få bättre ventilation är därför att uppgradera till ett bättre ventilationssystem.
 

 

 

Byta från självdragsventilation i till mekanisk ventilationssystem


Den långsiktiga lösningen för att ha ett energieffektivt hem med god inomhusluft är att byta från självdragsventilation till ett effektivt mekaniskt ventilationssystem i villan.

 

 

Olika typer av ventilationssystem istället för självdragsventilation

 

Det finns många olika typer av ventilationssystem såsom F-ventilation (frånluftsventilation) som mekaniskt suger ut luft men släpper in luft genom tilluftsventiler likt självdragsventilation, FT-ventilation (från och tilluftsventilation) som både suger och blåser in luft mekaniskt samt FTX-ventilation. Att installera mekanisk ventilation i villa med självdrag innebär ingrepp där rör och ventilationsaggregat ska installeras. Hur mycket ingrepp beror på typ av ventilationssystem och hur mycket utrymme det finns på till exempel vinden för att installera ventilationen.

 

 

FTX-ventilation är bäst att byta till i huset med självdragsventilation

 

FTX-ventilation är stjärnan bland de olika typerna av ventilationssystem för villor då det likt FT-ventilation mekaniskt både sprutar in frisk luft och suger ut inomhusluft, men också värmeväxlar. Värmeväxling betyder att värmen från den varma inomhusluften förs över till den kalla tilluften som kommer utifrån. Dessutom har de ofta filter på tilluften som gör att luften som kommer in i huset är filtrerad från pollen och andra skadliga partiklar. Med FTX-ventilation uppnås bra inomhusluft samtidigt som energi sparas när värmen återvinns. Smart!

 

 

 

Vanliga frågor om självdragsventilation i villa

Jag behöver hjälp att byta till bättre ventilation, hur gör jag?

      

Kontakta oss! 
Du når oss via mejl, chatt, telefon eller genom att boka ett kostnadsfritt videomöte med ett energi- och ventilationsproffs direkt på sidan.

Vad menas med självdragsventilation?

      

Självdragsventilation är en form av ventilation som inte har någon fläktmotor som hjälper luftflödet. Det fungerar istället genom temperaturskillnader där inomhusluften värms, stiger och åker ut ur huset genom frånluftsventiler eller skorsten. Det skapar undertryck som gör att uteluft kommer in i huset. Hus byggda före 80-talet hade oftast självdragsventilation och sett till modern standard är ventilation med självdrag i villor oftast inte tillräckligt bra.

Hur vet man om huset har självdragsventilation och vad finns det för vanliga kännetecken?

      

Om huset har tilluftsdon i fönster eller ytterväggar och inte har någon fläktmotor så är det självdragsventilation i huset. Ibland finns det inte några tilluftsdon utan luften kommer istället in genom otäta fönster och ytterväggar. Ett annat tecken på att huset har självdragsventilation är att det under sommaren är dålig inomhusluft och/eller att det under vintern blir kondens på insidan av fönstren.

Är självdragsventilation tillräckligt bra?

      

Självdragsventilation är oftast otillräckligt i moderna hem. Ökad förståelse av vikten av bra inomhusluft, och därmed bra ventilation, för hälsan har gjort att självdragsventilation inte alltid lever upp till önskad luftomsättning. Även uppgraderingar i hemmet såsom tilläggsisolering, byte till täta fönster eller nytt värmesystem kan göra så att självdragsventilationen fungerar sämre.

Var är för- och nackdelar med självdragsventilation i villa?

      

Fördelen med självdragsventilation är att den inte går på el. Men där slutar fördelarna och nackdelarna är att det med självdragsventilation är svårt att uppnå tillräckligt bra luftflöde vilket leder till dålig inomhusluft och att det inte är en energieffektiv form av ventilation.

Ska man stänga ventilerna på vintern i hus med självdragsventilation?

      

Det är vanligt att tilluftsventiler stängs på vintern för att minska uppvärmningskostnaderna. Men det hindrar självdragsventilationen från att fungera och leder till dålig inomhusluftkvalitet fuktproblem. Det är därför viktigt att ventilerna hålls öppna.

Är självdragsventilation energieffektivt?

      

Korta svaret är nej.
Det är energieffektivt när det inte fungerar, vilket ofta är fallet, då det inte blir något luftombyte i huset. Det vill säga att när det är låg eller ingen luftomsättning i huset släpps inte heller någon varm luft ut. Det är dock inte ett önskvärt alternativ då det leder till dålig inomhusluft som påverkar både hälsan för de boende och riskerar fuktproblem i huset. Självdragsventilation som fungerar är däremot inte energieffektivt då den släpper ut varm luft och tar in kall luft - helt utan att återvinna värmen.

Vad finns det för risker med självdragsventilation?

      

Risker med självdragsventilation är bland annat dålig inomhusluftkvalitet, risk för fuktskador i huset, att det kännas dragigt under vintern och att höga uppvärmningskostnader.

Vad kan göras för att förbättra ventilationen i villa med självdrag?

      

För att förbättra ventilationen i en villa med självdrag bör villan användas som det var tänkt när det byggdes. Det betyder att det ska vara otätt eller ha tillräckligt med öppna tilluftsdon, samt ha ett värmesystem som skapar rätt förutsättningar för att driva på luftflödet. För att hjälpa självdragsventilationen kan en paxfläkt installeras i badrummet. Det kallas förstärkt självdrag och hjälper, men är inte en långsiktigt lösning för ett energieffektivt hem.

 

I ett modernt hem är det sällan ett alternativ att använda huset på ett föråldrat sätt och även fast förstärkt självdragsventilation kan hjälpa så är den långsiktiga lösningen att installera modernt ventilationssystem installeras.

Hur går det till att byta från självdrag till mekanisk ventilation?

      

Att byta från självdrag till mekanisk ventilation innebär att installera ett ventilationssystem med fläktmotor som leder luftflödet. Det kan kräva ingrepp i huset för att installera rör och ventilationsaggregat.

Vad för bättre alternativ på ventilation passar att installera i villa med självdragsventilation?

      

För att förbättra ventilationen i ett hus med självdrag kan man installera ett mekaniskt ventilationssystem, som F-ventilation (frånluftsventilation), FT-ventilation (från och tilluftsventilation) eller FTX-ventilation (frånluft, tilluft och värmeväxling). För att uppnå både ett skönt inomhusklimat och energieffektiv ventilation är FTX-ventilation att föredra.

Vad för ventilation är vanligast i gamla hus?

      

I hus byggda innan 80-talet är självdragsventilation vanligast. Det är också hus som är byggda före slutet på 80-talet som oftast är störst behov av energirenovering då även värmesystemet och klimatskalet på huset är för dåligt.

Hur vet man om en ventil/don är frånluft eller tilluft i villa med självdrag?

      

Tilluftsdon sitter ofta i fönster eller ytterväggar och låter frisk luft komma in i huset. Frånluftsdon sitter ofta i taket eller högt upp på ytterväggar och låter varm luft lämna huset. Sätt ett papper framför ventilen/donet så ser du om det blåser ut (tilluft) eller sugs fast mot donen (frånluft).

Vart ska ventiler för självdrag placeras?

      

Tilluftsventiler för självdrag placeras ofta i fönster eller ytterväggar. Vanligast är att placera tilluftsventiler i fönster där element placeras under för att värma upp den kalla luften som kommer in. Frånluftsventiler sitter högt upp, ofta i taket eller högt på ytterväggar. Ibland är också vägen för frånluften genom skorstenen.

Vart sitter tilluftsventiler i villa med självdrag?

      

I hus med självdrag hittas tilluftsventiler oftast i fönster eller ytterväggar. Vanligast är det i fönster med element under som värmer upp luften som kommer in. Utan element under tilluftsventilerna riskerar det att bli dragit då kalla uteluften flödar in i huset utan att värmas upp.

Vart sitter frånluftsventiler i villa med självdrag?

      

Frånluftsventiler i en villa med självdrag sitter ofta högt upp på ytterväggar eller i taket då självdragsventilation fungerar genom att varm inomhusluft stiger. Frånluften kan också lämna huset genom skorstenen.

Vad betyder förstärkt självdragsventilation?

      

Förstärkt självdragsventilation innebär att man installerar en paxfläkt i till exempel badrummet eller köket. Det kan också göras genom att installera en svag eller vinddriven fläkt på taket vid utflödet av frånluftskanalerna. Det det lite extra fart på frånluften vilket ökar luftflödet och på så sätt förbättrar ventilationen.

Varför fungerar självdragsventilation sämre på sommaren jämfört med vintern?

      

Självdragsventilation fungerar genom att varm inomhusluft stiger och drar in kall uteluft. På sommaren när det är mindre temperaturskillnad mellan inomhus- och utomhusluften fungerar ventilationen sämre. Detta då inomhusluften inte är varmare än uteluften som kommer in, och då stiger inte den gamla inneluften och därmed avstannar självdragsventilationen.

Varför påverkas självdragsventilation av renoveringar såsom byte av fönster eller tilläggsisolering?

      

Renoveringar som byte av fönster eller tilläggsisolering gör huset tätare, vilket kan försämra luftflödet i ett hus med självdragsventilation om inte rätt mängd öppna tilluftsdon finns. Detta då det är vanligt i hus med självdrag att delar av tilluften kommer genom otäta fönster och ytterväggar.

Varför kan självdragsventilation påverkas när husets värmesystem byts ut?

      

Självdragsventilation är beroende av uppvärmningssystemet för att fungera effektivt. Om huset byter till ett modernare värmesystem som inte värmer skorstenen, kan det påverka självdragsventilationens förmåga att skapa tillräckligt med luftflöde. Även om det byts från element till golvvärme kan det påverka självdragsventilationen negativt då golvvärmen har lägre temperatur över en större yta än element och därmed minskar luftrörelser som är pga skillnader i temperaturer på gammal inomhusluft och ny tilluft.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.