Varför bra luftkvalitet på inomhusluften är viktig för din hälsa

 

Funderar du på hur du kan få bättre luftkvalitet på inomhusluften i ditt hem? En klok fundering då kvaliteten på inomhusluften har stor påverkan på din hälsa. Det korta svaret är ventilation. Men ventilationssystemet är bara en av husets viktiga funktioner och ventilationen påverkas också av uppvärmningssystemet och hur tätt huset är. Felanvändning av ventilationen kan dessutom leda till väldigt höga elkostnader.

 

Prata med Dryfts ventilations- och energiproffs så hjälper vi dig få en bostad med både god luftkvalitet och hållbar energiförbrukning!

 

 

Inomhusluft, luftkvalitet och hälsa

 

Svenskar tillbringar i genomsnitt 90% av sin tid inomhus och andas in ca 20 000 liter luft om dagen. Därför är det givetvis viktigt att försäkra sig om att luftkvaliteten på inomhusluften är så bra som möjligt. Det uppskattas att 80% av alla villor i Sverige har ett luftombyte, och därmed ventilation, som är under Boverkets lågt satta riktlinjer. Det handlar ofta om villor med självdragsventilation eller där ventilationen inte används korrekt.

 

Det som påverkar luftkvaliteten på inomhusluften kan sammanfattas som:

 • Fysikaliska -  temperatur, fukt och drag
 • Partiklar - Pollen, PM2,5 och PM10, bakterier, virus och mögel
 • Gaser - CO2, kemikalier och radon

   

De fysikaliska delarna påverkas av ditt hus uppvärmningssystem, hur tätt huset är och ventilationen. Partiklar kan komma in i ditt hus från utomhusluften, genom mögel i huset eller med människorna som bor i huset. Skadliga gaser kommer både från människor och saker i hemmet. Matlagning, parfymer, rökning, rengöringsmedel, byggmaterial, möbler och datorer är bara några exempel i en lång lista i vår vardag som avger skadliga ämnen till inomhusluft och försämrar luftkvaliteten - för att inte nämna all den koldioxid människan varje dag släpper ut från sin egna andning. 

 

Dålig luftkvalitet i ditt hem riskerar att påverka din hälsa negativt med otrevliga följdeffekter som resultat.

 

 

 

Symtom av dålig inomhusluft

 

Om inomhusluften är av god kvalitet mår man bättre, får mer energi och bättre hälsa. Helt enkelt har kvaliteten på inomhusluften stor påverkan på människors hälsa.

 

Partiklar, odörer, för hög eller för låg luftfuktighet, för höga nivåer av CO2 eller andra föroreningar av ämnen påverkar inomhusluften och därmed påverkas även din hälsa negativt. Detta kan försämra trivseln och framkalla otrevliga symptom. Symptom av dålig inomhusluft kan vara irritation i slemhinnor, hud, ögon och andningsvägar eller leda till exempel huvudvärk eller hosta - men det kan också leda till mer allvarliga hälsoproblem och sjukdomar som till exempel astma, allergi, cancer och hjärt - och kärlproblem.

 

Luftkvaliteten på luften inomhus är viktig för astma och allergier

Med dålig ventilation ökar risken för astma och allergi när man exponeras till föroreningar. God ventilation är därför väldigt viktigt för ett hälsosamt inomhusklimat.

 

Bland annat leder dålig ventilation till risk för hög luftfuktighet och därmed risk för fuktskador i bostäder som kan leda till mikrobiell påväxt såsom mögel. Detta kan i sin tur resultera i en lång rad problem för hälsan och där Astma och allergiförbundet menar att risken för astma ökar med 30-50% om man bor i ett hus med mögel.

 

Pollen, damm, skadliga kemikalier och andra irriterande ämnen som stannar kvar i inomhusluften om ventilationen inte är tillräckligt bra. Ämnen som du sedan andas in. Om man utsätts för förorenad och skadlig luft under en längre period kan kroppen svara med en överkänslighet mot de ämnen som befinner sig i luften och en allergi kan utvecklas.

 

Ett stort problem är att det har visat sig bli allt vanligare med astma hos barn. Små barn är extra känsliga mot allergener, fukt och mögel och de lider större risk att drabbas om det är dålig luftkvalitet i hemmet. Ifall man under en längre period utsätts för skadliga ämnen ökar dessutom risken att man drabbas av livslånga besvär med hälsan. 

 

Enligt stiftelsen Forska Sverige har hela 40% av den svenska befolkningen någon form av allergisk sjukdom, och mellan 2003 och 2011 ökade andelen 4-åringar med astma i Sverige med över 50 %. Allergisjukdomar kan utgöra en dold funktionsnedsättning och leda till inskränkningar i vardagen och utgöra en kraftigt försämrad livskvalitet för den drabbade och dess familj, menar stiftelsen. Med en god ventilation får du en bättre inomhusluft och därmed kan du minska risken att både barn och vuxna drabbas av astma och allergibesvär. Bra ventilation fungerar således i förebyggande syfte för att skydda din egen och dina barns hälsa.

 

 

 

Rätt luftfuktighet inomhus är viktigt för både boende och hus

 

I det dagliga livet är det många saker som skapar fuktig luft - matlagning, duschande och även människor genom svettningar. Höga halter av fukt i inomhusluften ökar risken för tillväxt och kvalster och andra mikroorganismer som kan bidra till hälsoproblem. 

 

För både privatbostäder och arbetsplatser rekommenderas att den relativa luftfuktigheten bör ligga mellan 40 - 60 %. Inom detta intervall trivs människan som bäst samtidigt som virus, bakterier, mögel och kvalster mår som sämst. Enligt Boverket ses en relativ luftfuktighet över 75% som mycket olämpligt för både hälsan för de boende och huset.

 

Hög luftfuktighet kan leda till hälsofarligt mögel

 

Om luftfuktigheten i ditt hem är för hög finns risk att det under årets kallare månader bildas kondens på fönster eller i dåligt isolerad eller dåligt ventilerad vind. Kondensvattnet kan ge leda till fuktskador i bostaden och mikrobiell tillväxt så som mögel som kan vara skadlig för både din och ditt hus hälsa.

 

Torr inomhusluft som en faktor till hälsoproblem

 

Men det är inte bara för hög luftfuktighet som kan leda till hälsorisker, även för torr inomhusluft kan leda till problem. Luftfuktigheten i din bostad ska vara lagom hög (40-60% relativ luftfuktighet) för att vara optimal för din hälsa. Alldeles för torr luft kan leda till irritationsbesvär som till exempel torra ögon, torr hals, torr hud och huvudvärk. Statisk elektricitet och damm kan även vara orsaker av torr inomhusluft. En del luftburna virus trivs även bra i inomhusluft med låg luftfuktighet.

 

 

Koldioxid (CO2) i inomhusluften

 

 

Koldioxid (CO2) är en molekyl som naturligt finns i jordens atmosfär med en koncentration på ca 0,04% (400 ppm). En människa andas ut runt 15 liter koldioxid per timme vid sängläge, 20 liter vid stillasittande arbete och vid motion runt 120 liter per timme. I inomhusluften är därmed halterna av CO2 högre än i frisk utomhusluft. Halterna av CO2 bör hållas under 0,1% (1000 ppm) för att inte påverka luftkvaliteten negativt. Vi vet alla hur det är att vakna upp trött och med huvudvärk efter att ha sovit i ett instängt sovrum eller hur tröttheten faller på när det känns som luften i ett mötesrum “tar slut” - tydliga symptom på för höga CO2 nivåer. Ett problem som lätt kan avhjälpas med bra ventilation.

 

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

VOC är en förkortning för Volatile Organic Compounds och på svenska kallas detta för flyktiga organiska ämnen. Uttrycket används i sammanhang där man talar om luftförorening och innefattar en mängd ämnen som främst inträffar i form av luftburna ångor. Ibland används också uttrycket TVOC som står för totala mängden VOC.

 

VOC är en mängd olika föroreningar där flera har negativ påverkan på din hälsa. Dessa släpps bland annat ut från ett brett utbud av både fasta ämnen och vätskor som finns i ditt hem. Några exempel på produkter och föremål som släpper ut VOC är:

 

 • Möbler och textiler
 • Skrivare och kopiatorer
 • Färger och lim
 • Lösnings- och rengöringsmedel
 • Byggmaterial
 • Fordonsavgaser från motorfordon i anslutning till hus
 • Rökning

 

Detta är bara ett fåtal exempel på en lista som kan göras väldigt lång av vardagliga produkter och föremål som kan utsöndra föroreningar och därmed påverka kvaliteten på luften inomhus negativt. Studier visar att nivån av VOC i luften inomhus generellt är två till fem gånger högre än nivån av VOC i luften utomhus. Frisättningen av dessa ämnen brukar oftast vara större vid högre luftfuktighet och temperatur.

 

Exponering av föroreningar som VOC kan leda till kortvariga hälsoeffekter såsom illamående och huvudvärk, hosta, irritation i slemhinnorna eller på huden, och vid längre exponering kan det leda till till exempel förvärrad astma eller till och med cancer.

 

 

 

Partiklar i inomhusluften

 

I luften finns det många olika partiklar som påverkar luftkvaliteten. De brukar kategoriseras som små partiklar (PM som står för “particulate matter”), pollen och luftburna virus eller bakterier.

 

Små partiklar i luften kan ta sig i djupt i kroppen

 

Överallt i luften finns små partiklar. Två vanliga mått på dessa partiklar är PM2,5 och PM10 och står för storleken på partiklar i luften som är mindre än 2,5 respektive 10 mikrometer i diameter. Dessa partiklar uppstår vid bland annat förbränning eller när dubbdäck sliter på vägen, och finns därmed mer i städer.

 

Av alla luftföroreningar som förekommer i stadsluften är dessa små partiklar PM2,5 och PM10 de som starkast kan kopplas till negativa hälsoeffekter då de kan vara så små att de tar sig in djupt i lungorna och vidare ut i blodomloppet. Även om du befinner dig inomhus betyder det inte att du är skyddad mot dessa partiklar då de har lätt för att ta sig in även i din bostad.

 

Pollen - vanliga partiklar i luften under vår och sommar

 

Andra vanliga partiklar i luften, speciellt under vår och sommar, är pollen. När det är mycket pollen i luften lider de som har pollenallergi, men även de som inte är allergiska kan känna av den ökade mängden störande partiklar i luften. Även dessa tar sig lätt i bostaden om ventilationen inte har ett bra filter.

 

Spridning av luftburna virus och bakterier minskar vid bra ventilation

 

En vanligt förekommande form av partikel som orsakar en rad besvär är virus. Då virus ofta är luftburna, till exempel förkylningsvirus, kan en god ventilation vara ett bra sätt att förebygga virussmittan. Eftersom ventilationen hjälper till att byta ut den förorenade luften inomhus mot ny frisk luft utifrån kan problem med smittspridning av virus minskas genom att förbättra inomhusluften. Därtill kan man med rätt luftfuktighet på luften inomhus minska spridningen av virus.

 

Filter för renare luft inomhus

 

En luftrenare kan vara ett alternativ för dig som vill minska mängden partiklar i luften i din bostad. Men även om en luftrenare som cirkulerar och filtrerar inomhusluften kan minska nivåerna av pollen och PM-partiklar så minskar de inte mängden CO2, VOC eller fukt i luften.

 

Med bra ventilation, så som till exempel FTX-ventilation, får du ett bra luftgenomflöde i bostaden och med lämpliga filter i ventilationen renas luften från pollen och PM-partiklar innan luften kommer in i ditt hem.

 

 

 

Radon vanligt i äldre hus

 

Radon är gas som är relativt vanligt förekommande i svenska bostäder och kan komma både naturligt från marken under huset eller från byggmaterial. Gränsvärdet på radon ligger på 200 becquerel per kubikmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att det finns ungefär 400 000 i Sverige som har högre halter av radon än gränsvärdet. Höga radonhalter är främst vanliga i hus byggda mellan 1929-1975 då blåbetong var ett vanligt byggmaterial. 

 

Långvarig exponering av radon utgör en risk för din hälsa då det kan leda till lungcancer och är den näst vanligaste orsaken efter rökning. 

 

Radonmätning av inomhusluft

 

Radongas är osynligt och en radonmätning görs för att se så bostaden ligger under gränsvärdet. Boverket rekommenderar att en mätning av radon bör göras då du köper ett nytt hus, bygger om eller gör ändringar på ditt ventilations- eller uppvärmningssystem - och minst var tionde år.

 

Radon i inomhusluften kan minskas med god ventilation

 

Då radon är en gas så kan det likt andra skadliga ämnen i inomhusluften lösas genom bra ventilation. Då det är svårt att göra något åt marken under huset och att det sällan är rimligt att riva väggar i huset som är av blåbetong så är ventilationen den åtgärd vanligtvis gör för att minska halterna av radon i inomhusluften.

 

 

 

Temperaturen av inomhusluften är viktig för din hälsa

 

Människor är känsliga för både för låga och höga temperaturer. Vid för höga temperaturer försöker kroppen kyla ned sig själv vilket leder till en värmestress som har påverkan på kroppen på olika sätt. För hög temperatur kan till exempel påverka sömn negativt och därmed också kroppen både fysiskt och psykiskt. I samband med värmeböljor med höga temperaturer i inomhusluften har man kunnat konstatera ett samband med ökad rapportering av hjärt - och kärlsjukdomar.

 

Låga temperaturer på luften inomhus kan i sin tur även påverka kroppens hälsa negativt på flera sätt. Bland annat ökar mottagligheten för flera sjukdomar. Vid liten nedkylning påverkas främst motoriken, muskelstelhet och koncentrationssvårigheter. Men det finns även studier som visar på samband mellan låga inomhustemperaturer och ökat blodtryck, astmasymptom men även psykisk ohälsa som till exempel depression. Enligt boverket ska den optimala inomhustemperaturen ligga på 21 grader.

 

 

 

Dålig ventilation - vanlig orsak till dålig luftkvalitet på inomhusluften

 

Hela 60% av alla lägenheter och 80% av alla villor i Sverige har ett bristfälligt luftombyte sett till Boverkets lågt ställda riktlinjer, dvs för dålig ventilation, och därmed troligen också dålig luftkvalitet. Enligt Boverket ska luftombytet i bostaden vara 0,35 liter luft per sekund och kvadratmeter boendeyta. Om ventilationen inte fungerar som det ska uppstår dåligt luftkvalitet inomhus med ovan nämnda problem så som för höga nivåer av CO2 och VOC, fukt och mögel samt höga nivåer av skadliga partiklar.

 

Som tur är kan du få bra luftkvalitet i ditt hem genom att installera bra ventilation. Det finns flera olika typer av ventilationssystem där vissa behöver stora ingrepp i din bostad när de installeras, men det finns även de som innebär mindre ingrepp. En bra investering i hälsan för både dig och ditt hus!


Bra ventilation är inte bara viktigt för att skapa bra luftkvalitet inomhus för de boende utan det är också en viktig komponent för att få ett energieffektivt hus. Prata med Dryfts ventilations- och energiproffs så hjälper vi dig få en bostad med både god luftkvalitet och hållbar energiförbrukning!

 

Vanliga frågor om luftkvalitet och inomhusluft

Jag behöver hjälp att få bättre luftkvalitet i min bostad, hur gör jag?

      

Kontakta oss! 
Du når oss via mejl, chatt, telefon eller genom att boka ett kostnadsfritt videomöte med ett energi- och ventilationsproffs direkt på sidan. 

Hur får man bättre inomhusluft?

      

En bra lösning för att förbättra inomhusluften i din bostad och på sikt din personliga hälsa kan vara att installera ett ventilationssystem. Det finns många olika sorters ventilationssystem att välja mellan, och vi på Dryft hjälper dig gärna att hitta rätt för just dig.

Hur vet man om man har dålig luft?

      

Det är inte alltid lätt att avgöra ifall luften inomhus är dålig då många föroreningar är osynliga och luktfria. Det finns dock en del tecken som kan peka på ifall inomhusluften är dålig: 

-  Om du har andningsbesvär, irriterade ögon och näsa eller torr hud.

-Om du ofta upplever trötthet och huvudvärk kan det vara en indikation på att luftkvaliteten i din bostad är dålig.

-Om du märker fuktfläckar, mögelväxt eller en obehaglig lukt kan det vara en indikation på att fuktighet har lett till mögeltillväxt och dålig luftkvalitet.

-Allergiska reaktioner: om du upplever allergiska reaktioner som exempelvis nysningar, rinnande ögon eller utslag kan det vara en indikation på att det finns allergiframkallande ämnen i inomhusluften.

Vad ska man ha för luftfuktighet inomhus?

      

Detta beror på lite olika faktorer som klimatet där du bor och personliga preferenser. För hög luftfuktighet kan leda till tillväxt av mögel och andra allergiframkallande organismer, medan för låg luftfuktighet kan torka ut slemhinnor, hud och ögon och orsaka andningssvårigheter och irriterad hud. Generella riktlinjer säger att mellan 40-60% är optimalt men boverket menar att över 75% luftfuktighet inomhus är kritiskt, både för din hälsa och för bostaden.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.