Kondens, fukt och imma på fönster

 

Med de väderförhållanden vi har i Sverige är det vanligt att det bildas imma och kondens på husfönster. Kondensen kan finnas på insidan, mellan glasen eller på utsidan. Det uppstår när det blir kallare ute och vi värmer upp våra hus. Med rätt åtgärder kan man förebygga att fönstren börjar får kondens.

 

 

Varför blir det kondens på fönster?

 

Den fysikaliska förklaringen till att det bildas kondens, är att varm luft kan binda mer vatten i ångform än kall luft. När den varma luften sedan kyls försämras förmåga att hålla vattenångan och vid en viss temperatur, den så kallade daggpunkten, blir luften mättad på vattenånga (den relativa fuktigheten är 100%). Om temperaturen sänks ytterligare kondenserar vattenångan till små vattendroppar (kondens, dagg, imma).

 

För att det skall bli kondens på fönster krävs alltså att finns glasytor i fönstret där temperaturen är lägre än daggpunkten på luften som den berör. Hur omfattade kondensen blir och var på fönstret det uppkommer beror på en rad faktorer som har att göra med typ av fönster och rådande inomhus- och utomhusklimat. Det beskriv mer längre ner på denna sidan om när kondensen blir på insidan, mellan glasrutorna eller på utsidan av fönstret.

 

En viktig egenskap hos ett fönster i ett hus är dess isolerande förmåga. Det påverkar värmeförlusterna genom fönstren och har också stor betydelse för bildningen av kondens. Olika materials isoleringsförmåga anges som ett så kallat U-värde. Noterbart är att ju lägre U-värde desto bättre isolerar materialet. Ett fönsters U-värde visar hur bra kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Om ett fönster har ett U-värde på 1,2 eller lägre klassas det som ett energifönster.

 

Här ges en sammanfattning av orsaker till att det blir kondens på fönster, om det utgör ett problem och vad man kan göra åt det.

Kondens och imma på insidan av fönster

 


Därför blir det kondens på insidan av fönster

 

Anledningen till att kondens bildas på insidan av ett fönster är att den inre glasrutan är så kall att fukt i varma rumsluften kondenserar när den kyls ner mot insidan på fönsterrutan. Det sker främst under kalla vinterdagar. 

 

Kondensen bildas först i rutans nedre del där det är som kallast, och stiger sedan uppåt. Huvudorsaken till kondensen är att fönstret är dåligt isolerat (har ett högt U-värde). Fönstret släpper igenom den kalla utomhusluften vilket göra att den inre rutan blir kallare än luften i rummet. Kondens, eller imma, på insidan av fönster förekommer därför främst på äldre dåligt isolerade fönster. Om det återkommande bildas kondens, kan kondensvattnet bilda mögel och skada träet i bågar och karm.

 

Luftfuktigheten i inomhusluften är självfallet också avgörande. Fukthalten i inomhusluft beror på hur mycket fukt hushållet alstra genom tvätt, dusch osv., och hur väl ventilationen kan byta ut luften mot frisk luft. Utrymmen med hög luftfuktighet, som våtrum, kök och även sovrum där vi avger mycket fukt under natten, är extra utsatta för kondens.

 

Kondens på innerrutan kan även förekomma på moderna fönster med isolerglas, trots att rutan inte blir speciellt kall på grund av den goda isoleringen. Detta beror uteslutande på bristande ventilation som gör att luftfuktigheten i rummet blir är väldigt hög och kondenserar trots att fönsterrutan bara är lite kallare än temperaturen i rummet.

Vad du kan göra för att minska kondens på insidan av fönster

 

En enkel åtgärd för att minska kondensbildningen, är att alstra mindre fukt i hushållet när det är ”kondensväder”, genom att duscha kortare, ha mindre långkok osv. Se till att använda köks- och badrumsfläktar och att tilluftventiler är öppna. Vädra kort och effektivt så att luften byts ut utan att för mycket värme går förlorat. I sovrum gäller det ha god luftväxling nattetid och helst inte sätta ned temperaturen för mycket.

 

Det är viktigt att den varma luften från elementet under fönstret fritt kan stiga uppåt och nå fönstret. Det kan handla om att det finns en tillräckligt bred spalt mellan fönsterbänken och väggen och att luftrörelser inte hindras av större möbler och tjocka gardiner. Kondensen bildas också lättare bakom neddragna persienner och rullgardiner.

 

Kraftig kondensbildning är tecken på att det är dags att se över husets ventilationssystem så att till- och frånluften är tillräcklig. Ventilationen i äldre hus är oftast inte dimensionerad för moderna levnadsvanor och den kan också ha förändrats om man har bytt värmekälla. Det finns en rad åtgärder för att förbättra ventilationen beroende på om husets befintliga ventilation är genom självdrag eller någon form av mekanisk ventilation. Ta hjälp av experter så att det blir rätt. När det är dags att byta fönster, där man uppgraderar till moderna isolerfönster, försvinner sannolikt problemet med kondens på insidan av fönster i din bostad. Kombinera det med en en översyn på husets ventilation så kan du vara extra säker på att du slipper kondens på insidan av fina fönster, och samtidigt får bra kvalitet på inomhusluften.

Kondens och imma mellan rutorna i fönster

 

Därför blir det kondens mellan rutor i fönster

 

I fönster med kopplade bågar kan det uppstå kondens mellan rutorna. Orsaken är att fuktig inomhusluft pressas ut mellan fönsterkarmen och inre fönsterbågen, som sedan tar sig in i mellan bågarna. Här kyls luften och fuktigheten fälls ut på de kalla glasytorna. Främst sker det på den yttre rutan som är kallast. Inomhusluft kan läcka ut om tätningen mellan karmen och bågen är dålig, som oftast beror på att tätningslisten i fönstret är gammal, sliten eller är felplacerad.

 

Vad du kan göra för att minska kondens mellan rutorna i fönster

 

På samma sätt som vid kondens på insidan av fönstret mot rummet, skall man sträva efter att minska fukthalten inomhus genom att ha god ventilation. En förutsättning för mer omfattade kondensbildning mellan fönsterrutorna är att det är övertryck i rummet som gör att inomhusluften ”trycks ut”. Man eftersträvar ett visst undertryck i ett hus för att fuktig inomhusluft inte ska tryckas in i konstruktionen, men det kan uppstå övertryck om mer luft ventileras ut från huset än vad som tillförs via tilluft. Det är vanligt med övertryck på övervåningen i äldre hus med självdrags­ventilation eftersom värmen stiger uppåt, något som måste avhjälpas med förbättrad frånluft på övervåningen. 

 

I hus med mekanisk till- och frånluftsventilation kan det bli övertryck om systemet är felinställt. Man skall man vara observant på att om det är finns fukt mellan rutorna i huset, kan det också var så att fuktig inomhusluften också ”pressas in” och kondenserar i ytterväggar och i taket i huset och orsakar fuktskador. Man bör därför inte nöja sig med att täta fönstren utan också angripa orsaken till undertrycket.

 

En bidragande orsak till att det blir kondens mellan rutorna är att utrymmet mellan rutorna inte är tillräckligt ventilerad mot utsidan, så att det kan luftas med torrare uteluft. Det skall finnas en ventilationsspringa mellan ytterbågen och karmen samt mellan inner- och ytterbågen. Springorna får dock inte vara för stora så regn kan komma in eller att nedkylningen av innerrutan blir för stor så att fukten kondenserar där. Speciellt springan mellan bågarna kan vara för tät. Det kan bero att den har täppts till av flera lager färg eller att träet i bågen har blivit fuktigt och svällt. Ett väl fungerade kopplat fönster skall alltså vara tätt mot rumssidan och ventilerat mot utsidan.

 

Det kan även bildas kondens mellan rutorna på isolerglasfönster, men för att det skall ske måste förseglingen mellan glasen ha gått sönder. Det går inte att reparera, utan glaskassetten måste bytas ut.

Kondens och imma på utsidan av fönster

 

Därför blir det kondens på utsidan av fönster

 

Har du kondens på utsidan av fönster så kan du känna dig nöjd att du har välisolerade fönster! Detta då kondens på utsidan av fönster kan uppstå på välisolerade isolerglasfönster (som har ett lågt U-värde) med samma princip som för kondens på insidan, men på utsidan. Vid kallt väder kyls den yttre rutan kraftigt eftersom fönstret knappt släpper igenom någon inomhusvärme. Det behövs också att den yttre rutan är kallare än luften utanför, ett förhållande som kan inträffa på morgonen efter en kall natt, där luften värms upp förhållandevis snabbt medan glasrutan håller kvar nattkylan. Det leder till att fukt i uteluften kondenseras mot den kallare rutan. Allt eftersom rutan värms upp under dagen försvinner kondensen. 

 

Det blir lättare kondens på utsidan av fönster när det är hög luftfuktighet och stora temperaturskillnader mellan dag och natt, som det ofta är på hösten och vårvintern. Om det kyler på när fukten kondenserar på rutan, kan det istället för imma bildas frost (rimfrost) på rutan. Likt kondens på utsidan av fönstret så är inte heller frost på utsidan av fönstret ett problem då utsida av fönstret är byggt för att klara fukten.

 

Det är svårt att göra något åt kondens på utsidan

 

Kondens på utsidan av moderna isolerfönster är svårt att undvika. Till skillnad från kondens på insidan eller mellan rutorna, är det dock ingen risk för fuktskador. Utsidan av fönster är gjorda för hårt väder och mycket fukt. Problemet är mest estetiskt och något som man får leva med när man har energieffektiva fönster.

 

Om man ändå vill göra något för att minska kondensen, kan man försöka minska temperaturskillnaderna på fönstret under dygnet genom att ha markisen nedfälld nattetid och att ha träd och buskar som skärmar av framför fönstret. Att hålla rutan ren kan också bidra, eftersom kondensen enklare fäster på smutsigt glas.

Vanliga frågor om kondens på fönster

Varför blir det kondens på insidan av fönster?

      

Det uppstår främst på äldre dåligt isolerade fönster där innerrutan kyls kraftigt när det är kallt. Om inomhusluften också innehåller mycket fukt på grund av bristfällig ventilation, kan mycket fuktig kondensera mot innerrutan.

Varför blir det kondens om imma på utsidan av fönster?

      

Det uppstår på moderna isolerglasfönster där ytterrutan kyls kraftigt när det är kallt, eftersom fönstret inte släpper igenom någon inomhusvärme. Fukt i uteluften kondenserar mot den kalla rutan.

När på året är det störst risk för kondens på fönster?

      

Det beror på var på rutan kondensen finns, men generellt sett är det under den kallare delen av året då skillnaden mellan ute- och innetemperaturen är som störst.

Är kondens på fönster skadligt?

      

Kondens på insidan av ett fönster och mellan rutorna kan leda till mögel och på sikt röta i fönsterbågar och karmar. Kondens på utsidan av ett fönster är mest estetiskt och inte skadligt då utsidan på fönster är gjort för att klara fukt.

Hur blir man av med kondens på fönster?

      

Det beror på var på rutan kondensen sitter och typ av fönster. Om det är på insidan av fönstret eller mellan rutorna på äldre fönster, gäller det att få ned fukthalten i inneluften genom förbättrad ventilation, och vid kondens mellan rutorna att se över tätningar i fönstret och att det inte råder övertryck i huset.

 

När det är dags att byta ut fönstren mot moderna energieffektiva isolerfönster försvinner kondensproblemen. Kondens på utsidan av isolerfönster är svårt att undvika, med det medför inte heller några skador på fönstret.

Kontakta oss!
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.