Skattereduktion för installation av grön teknik 2023


”Grön teknik-avdraget” syftar till att stimulera utbyggnaden av grön teknik i privata bostäder. Det ger skatteavdrag för kostnaden för arbete och material när du anlitar ett företag för installation av följande grön teknik:

 

 

Grön teknik-avdraget infördes den 1 januari 2021 och ersätter ett tidigare statligt bidrag som privatpersoner kunde ansöka om för motsvarande arbeten. 

Här sammanfattas vad som gäller för grön teknik-avdrag 2023. Fullständiga bestämmelser finns på Skatteverkets webbplats.

 

Det finn flera bidrag och skatteavdrag att få när du renoverar din bostad. Läs mer här om de olika bidragen och skatteavdragen
 


Detta gäller allmänt för grön teknik-avdrag

 

 • Ger skattereduktion för både kostnaden för arbete och material inklusive moms (till skillnad från rot- och rutavdrag som enbart gäller arbetskostnaden).
   
 • Du skall betala skatt i Sverige och äga fastigheten där installationen görs, som kan vara ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Du, eller dina föräldrar, måste bo där åtminstone delar av året (det gäller alltså även fritidshus). Bostaden kan också vara under uppförande. 
   
 • Arbetet måste utföras av ett företag med F-skatt. Du eller någon närstående släkting till dig får inte äga företaget.
   
 • Kostnader som företaget har i samband med installationen, som resor, maskiner och administration, omfattas inte av avdraget. När hela installationen köps till ett fast pris (totalentreprenad), används en schablon där kostnader som inte omfattas av avdraget, antas vara 3 procent av totalpriset. Underlaget för beräkningen av skatteavdraget blir därför 97 procent av totalpriset. 
   
 • Material till installationen måste köpas från det företag som utför arbetet, annars medges endast skattereduktion för arbetet.
   
 • Förtaget skall göra skatteavdraget direkt på fakturan, på samma sätt som för rot- och rutavdrag. Det är krav att du betalar elektroniskt, så att det framgår uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt. När arbetet är slutfört och du har betalt, begär företaget utbetalning av det belopp som var Grön teknik-avdraget från Skatteverket. 
  Installationerna måste påbörjas, slutföras och betalas under samma år.
   
 • Maxgränsen för grön teknik-avdrag är 50 000 kronor per person och år. Har bostaden flera ägare kan varje person göra ett avdrag på upp till 50 000 kr var.
   
 • Det går inte att kombinera grön teknik-avdrag och rot-avdrag för samma arbete. Det är däremot inget som hindrar att använda grön teknik- och rot-avdraget för olika moment under samma projekt, även om det sker vid samma ”renoveringstillfälle” och av samma företag, till exempel rot-avdrag för byte av taket på husets innan solceller med grön teknik-avdrag sätts upp på taket.
   
 • För att kunna ta del av hela skattereduktionen för Grön teknik, måste du ha betalt minst den summan i skatt under året, vilket är extra viktigt om du också har andra skatteavdrag, till exempel rot- eller rutavdrag. 
   
 • Den skattereduktion som du har fått godkänd under året finns förifylld på din inkomstdeklaration året efter. Det är först när du godkänner din deklaration som du begär din slutliga skattereduktion.

 

 

 

Installation av laddningspunkt (dvs laddbox) till elfordon

 

 • Skattereduktion ges med 50% av kostnaden för arbete och material.
   
 • Laddboxen måste ha anslutningen typ 2 vid växelströmsladdning och CCS vid likströmladdning, samt vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
   
 • Laddboxen kan installeras på en parkeringsplats som bostadsägaren disponerar, även om den ligger en bit bort från bostaden.
   
 • Laddboxen får enbart disponeras av det aktuella hushållet.

 

 

 

Installation av nätanslutet solcellssystem (gör en punktlista)

 

 • Skattereduktion ges med 20% av kostnaden för arbete och material (den 1 januari 2023 höjdes avdraget från 15 till 20%).
   
 • Solcellssystemet skall vara anslutet till elnätet. 
   
 • Den el som produceras får endast förse det aktuella hushållet med el.
   
 • Solcellerna skall installeras i nära anslutning till bostaden, exempelvis på taket eller på närstående stativ. 
   
 • Om systemet producerar både solel och solvärme ska elproduktionen uppgå till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda årliga el- och värmeproduktion.

 

 

 

Installation av system för lagring, batterier, av egenproducerad elenergi

 

 • Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
   
 • Lagringssystemet (batterierna) ska bidra till att lagra el för användning vid ett annat tillfälle än vid produktionen, och därmed kunna öka andelen egenproducerad el.
   
 • Det är bara det aktuella hushållets egenproducerade el som ska kunna lagras, och den lagrade elen ska bara kunna användas av det egna hushållet.

 


Vi på Dryft hjälper dig med alla dina hantverksbehov i hela Stor-Stockholm:

Målare Stockholm - Elektriker StockholmSnickare StockholmPlattsättare StockholmRörmokare StockholmBadrumsrenovering StockholmHantverkare StockholmEnergieffektivisering Stockholm

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.