Nytt bidrag för energieffektivisering av hus

2024-01-01

 

Det nya bidraget för energieffektivisering av småhus är för att förbättra husets värmesystem, till exempel med en värmepump, eller förbättra klimatskalet, till exempel genom tilläggsisolering. Bidraget är tänkt för att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning – både för din plånbok och för miljön. Du kan även söka retroaktivt sen 8 november 2022.

 

Vill du ha hjälp med energieffektivisering av ditt hus i Stockholm?
Prata med våra energiproffs för kostnadsfri rådgivning
Dryft hjälper dig hela vägen från att förstå vad som passar för ditt hus till att utföra renoveringen.

 


Sammanfattning av det nya bidraget för energieffektivisering av småhus:

 

 • Bidraget är uppdelat i två delar, ett för värmesystemet och ett för klimatskalet. För vardera del ges bidrag för 50% av materialkostnaderna upp till 30 000 kr. Så totalt 60 000 kr i bidrag kan fås för att energieffektivisera huset. Dock kan endast bidrag för klimatskalsåtgärder endast beviljas de husägare som också har erhållit bidrag för åtgärder av värmesystem för samma hus efter den 8 november 2022. 

  Inom värmesystem får du bidrag för följande: 
  - Anslutning till fjärrvärme
  - Installation av en reglerbar värmepump för frånluft, luft-vatten, berg-, sjö- eller jordvärme
  - Installation av en eller flera reglerbara luft-luftvärmepumpar
  - Installation av en anordning för uppvärmning med hjälp av biobränsle

  Inom klimatskal får du bidrag för följande: 
  - Tillägsisolering av klimatskalet
  - Byte av dörrar och fönster
  - Isolerglas till befintliga fönster

 

 

 • För att få delen av bidraget som är för förbättring av klimatskalet så behöver huset vara byggt före 1990.

 

 

 • Enbart permanentbostäder kan få bidraget. Så sommarstugor täcks inte av bidraget.

 

 • Bidraget ges bara om ett företag utför åtgärden. Så man kan inte få bidraget för åtgärder man gör själv.

 

 • Enbart bidrag över 10 000 kr betalas ut. Så det gäller att det minst är 20 000 kr materialkostnad för att få ta del av bidraget.

 

 • Bidraget kan kombineras med ROT och Grön teknik avdragen. Men till skillnad från de avdragen kan bidraget bara fås en gång per fastighet.

   
 • För att söka bidraget ska ansökan göras via Boverkets-tjänst. Dock är det länsstyrelsen i respektive län som godkänner eller nekar ansökan, fattar beslut om bidrag samt ger svar på frågor om bidraget. 

   
 • Läs mer om bidraget på Boverkets hemsida

 

 

Villkor för bidraget

Bidraget ges till privatägda småhus, där mer än 50% av uppvärmningen av bostaden och av tappvarmvattnet sker genom el eller gas. Bidraget omfattar kostnader för material för installation av ett energieffektivare värmesystem och åtgärder för att förbättra husets klimatskärm för att minska husets energiförluster och därmed energibehov. Med klimatskärm, eller klimatskal som det också kallas, menas till exempel tilläggsisolering, fönster och ytterdörrar. Delen av bidraget som är för att förbättra klimatskärmen gäller för hus byggda före 1990. 

 

Småhusen skall vara permanentbostäder, fritidshus omfattas alltså inte av bidraget. Vidare ges inte bidraget till utrymmen i huset som inte tidigare har varit uppvärmda, man kan till exempel inte få bidrag för att bygga till. En förutsättning för bidraget är att man anlitar ett företag med F-skattsedel, så bidraget ges inte om man utför renoveringen själv.

 

Bidraget täcker upp till 50 % av materialkostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per hus, fördelat på högst 30 000 kronor för nytt värmesystem och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidraget betalas bara ut om beloppet för bidraget är minst 10 000 kr. Så det gäller att göra en åtgärd som har minst 20 000 kr (där halva kostnaden då blir bidrag) för att ta del av bidraget.

 

 

Så söks bidraget för energieffektivisering

Bidraget söks av husets ägare via e-tjänst på Boverkets hemsida, och länsstyrelsen i det län huset ligger är de som handlägger och beslutar om ansökningarna. Bidraget skall sökas inom fyra månader efter att åtgärden har påbörjats, dock senast den 1 juni 2025. Bidraget ges retroaktivt till kostnader för material som beställts efter den 8 november 2022, här gäller att ansökan skall ha inkommit inom åtta månader. Om åtgärderna inleddes mellan 8 november 2022 och 15 mars 2023, ska ansökan istället inkomma inom 10 månader från startdatum för åtgärderna. 

 

 

 

Bidrag för konvertering från direktverkande el till vattenburen värme med till exempel värmepump

 

 • Installation av ett vatten- eller luftburet värmedistributionssystem i huset, och anordningar som hör till det, till exempel styrsystem, radiatorer, och utrusning för värmeackumulering. Det brukar kallas att konvertera direktverkande el till vattenburen värme. Med vattenburen värme som distributionsystem kan man installera installera en värmepump som både värmer upp tappvattnet och sprider värme för uppvärmning av huset genom det vattenburna distributionsystemet.

 

 • Styrbara luft/vattenvärmepumpar eller berg- sjö- eller jordvärmepumpar. En eller flera styrbara luft/luft-värmepump kan också användas, men bara om de kombineras med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller effektstyrd biobränslepanna. Vanliga luft/luftvärmepumpar utan varmvattenberedare som är populära komplement till hus med direktverkande el täcks därför inte av bidraget då det inte ses som en tillräckligt omfattande åtgärd för att få ner energibehovet i samhället.

 

 • Biobränslepanna, som kan vara för fast eller gasformigt biobränsle. Den skall vara effektstyrd och ha automatisk bränsletillförsel. Bidraget kan här till exempel också gälla för att installera en skorsten.

 

 • Anslutning till fjärrvärmenätet, där fjärrvärme skall svara för större delen av värmebehovet för rumsuppvärmning och hela uppvärmningen av tappvarmvatten. 

 

 

Bidrag för värmepump är efterlängtat

 

Även om ROT-avdraget även tidigare har minskat arbetskostnaden vid installation av värmepump så är det fortfarande en kostsam investering då mesta av kostnaden är för värmepumpen och tillhörande material. Andra energismarta investeringar där material också är en stor del av kostnaden är laddboxar, solceller och batterier – som inkluderas i grönt teknik avdrag. Det är inte förrän nu med det nya bidraget för energieffektivisering som det blir ett bidrag för själva värmepumpen och tillhörande material. Kom ihåg att det är några villkor kring till exempel ålder på huset och hur det värms upp idag som behöver uppfyllas för att bidraget ska gälla, mer om det i stycket om villkor.

 

Bidrag för bergvärmepump

Det nya bidraget ger materialavdrag på bergvärmepump och tillhörande material. En bergvärmepump är en stor investering så detta bidraget på 30 000 kr, tillsammans med avdrag genom ROT-avdraget för arbete, gör att det blir en till och med ännu bättre investering att skaffa en bergvärmepump. En bergvärmepump behöver ett vattenburet värmesystem i huset. Om huset inte har vattenburen värme sen tidigare så gäller bidraget även för materialet för konverteringen från direktverkande el till vattenburen värme

 

Bidrag för luft/vattenvärmepump

Likt för bergvärmepump gäller bidraget också luft/vattenvärmepump och tillhörande material. Även en luft/vattenvärmepump är en stor investering så detta bidraget på 30 000 kr, tillsammans med ROT-avdraget för arbete, gör att det blir en mycket bra investering att skaffa en effektiv luft/vattenvärmepump. För luft/vattenvärmepumpar behöver huset ha ett vattenburet värmesystem. Om huset inte har vattenburen värme sen tidigare så gäller bidraget även för materialet för konverteringen från direktverkande el till vattenburen värme. Om du är osäker på om det är luft/vatten- eller bergvärmepump som passa ditt hus bäst - läs vår guide som går igenom om det är bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump som passar dig bäst

 

Bidrag för luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepump är ett populärt komplement till hus med annan uppvärmning, till exempel direktverkande el. Dock ses de oftast inte som en långsiktig ersättare av det tidigare värmesystemet. Luft/luftvärmepumpar, till skillnad från luft/vattenvärmepumpar, värmer inte husets tappvatten och därför täcks de inte av detta bidraget om de inte också har en värmepumps-vattenberedare.
 

 

 

Bidrag för att tilläggsisolera, byta fönster och dörrar

 

 

 

 

Spara mycket pengar vid energieffektivisering och öka värde på huset


Alla hus är unika, speciellt de lite äldre. För att hitta de tekniskt och ekonomiskt mest lämpliga lösningarna för energieffektivisering av huset krävs en noggrann planering, där man från husets nuvarande energistatus tar beslut om åtgärder. Med dagens elpriser kan effektivt utförda energibesparingar i en normalstor villa med direktverkande elvärme spara flera tiotusen kronor i energikostnader per år. Genom att energiförbättra huset ökar också husets värde, speciellt om värmekällan har varit el.

 

 

 

 

Kombinera bidraget med andra bidrag så som ROT och Grön teknik avdrag


Bidraget för materialkostnaderna för energieffektivisering, kommer tillsammans med ROT-avdraget på 30 % för arbetskostnaderna som här också gäller, att göra det mycket förmånligt för småhusägare med elvärme att energiförbättra sitt hus. Det går också bra att kombinera tillsammans med Grön teknik avdrag för åtgärder som täcks för det. Under 2024 höjs dessutom ROT-avdraget från 50 000 kr till 75 000 kr per person, så då finns det ännu mer att spara på sin renovering.

 

 

 

Många småhus i Sverige behöver energieffektiviseras

 

Av Sveriges drygt 2 miljoner småhus värms ca 610 000 hus (dvs ca 30% av småhusen) i huvudsak av el, antingen med direktverkande el där uppvärmningen sker med eldrivna element eller med vattenburen elpanna som värmer upp vatten till vattenradiatorer eller golvvärme. Direktverkande el slog igenom efter 70-talets oljekris, och var då ett prisvärt alternativ. Nu är direktverkande el ett av de dyraste sätten att värma upp ett hus. Nästan 850 000 småhus, vilket motsvarar 40% av Sveriges alla småhus, är i någon av de tre sämsta energiklasserna E, F och G.

 

 

 

Varför kommer bidrag för att energieffektivisera småhus?


Till följd av de höga energipriserna har EU under hösten 2022 rekommenderat medlemsländerna att genomföra åtgärder för att snabbt minska behovet av energi, bland annat att elförbrukningen skall minska med 10 %. Som ett led i detta har regeringen den 8 mars föreslagit att bidrag skall ges för energieffektivisering i småhus där huvuddelen av uppvärmningen sker genom el eller gas. Uppvärmningskostnaderna för dessa hushåll har ökat markant och det är risk för fortsatt höga kostnader. Energieffektivisering av dessa hus skall minska sårbarheten för höga energipriser och bidra till Sveriges försörjningstrygghet av energi. 

 

Detta bidrag kommer underlätta för de 610 000 småhus som har el som uppvärmning och de ca 17 000 småhus som värms med gas. I statistik från 2021 finns det 73 000 småhus som värms med direktverkande el helt utan kompletterande värmepump eller trivseleldande. Därtill finns det 188 000 småhus som har direktverkande el i kombination av någon sorts värmepump tillsammans med trivseleldning, men inte har vattenburen värme. Dessa småhus har där med inte något vattenburet radiatorsystem och behöver då ofta göra en större renovering för att installera vattenburen värme.

 

82 000 småhus har direktverkande el som värmer en vattenpanna för uppvärmning av huset och 268 000 småhus har direktverkande el med någon slags värmepump, trivseleldning och vattenburet radiatorsystem.  Dessa har därmed ett vattenburet värmesystem som smidigt kan uppgraderas till en effektivare värmepump.

 

Med detta bidraget för energieffektivisering av småhus är målet att de hus med sämre energiklass ska förbättras - ett första steg för att möta utmaningarna i energiomställningen av Sveriges småhus. Med kommande regler kring hur energieffektiva hus måste vara, kommer det troligen också komma mer bidrag och stöd för energieffektivisering av hus. För den som är intresserad finns det mer att läsa om dessa EU-regler i en artikel vi har skrivit: Fit for 55 & EPBD: EU-direktivet som kommer påverka hushållen, banker och bostadsmarknaden i Sverige och Europa. Ett första steg är också att mappa alla hus energiklass, vilket görs genom en energideklaration.

 

 

Läs mer om bidraget


Läs mer om bidraget på Boverkets hemsida

 

 

Bidrag för renovering av gamla hus


Detta bidraget för energieffektivisering lämpar sig perfekt vid renovering av av gamla hus. Passa på att göra ditt gamla hus energieffektivt när du gör en renovering.

Läs mer här vad för energirenovering som gamla passar hus från olika årtioenden:

Energieffektivisering av gamla hus från 50-talet

Energieffektivisering av gamla hus från 60-talet

Energieffektivisering av gamla hus från 70-talet

 

 

 

 

Vid en energirenovering behövs ofta flera olika yrkesrupper. På Dryft har vi alla under samma tak och hjälper dig i hela Stor-Stockholm:


Energieffektivisering Stockholm Målare Stockholm - Elektriker StockholmSnickare StockholmPlattsättare StockholmRörmokare StockholmBadrumsrenovering StockholmHantverkare Stockholm Energideklaration Stockholm 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.