Vad betyder värmepumpens COP- och SCOP-värden?


COP- och SCOP-värden är två vanligt använda mått för att ange värmepumpars prestanda. Här beskrivs översiktlig vad dessa värden innebär, men också vilka begränsningar dessa mått har som är viktigt att känna till när man skall välja värmepump.

 

Här kan du se populära luft-luftvärmepumpar


Vad betyder COP-värdet på värmepump?

COP (Coefficient of Performance), värmefaktor eller verkningsgrad på svenska, uttrycker förhållandet mellan hur mycket värmeenergi värmepumpen avger och hur mycket elektrisk energi som krävs för dess drift. Ett COP-värde på 4 innebär alltså att värmepumpen ger fyra gånger mer energi än vad som tillförs. Som jämförelse har radiator med direktverkande el ett COP-värde på 1, dvs. den elektriska energin omvandlas till värme, men det ger ingen energivinst. Har du ett hus med direktverkande el så kan huset konvertera till vattenburen värme för att kunna ta tillvara på fördelarna med en vattenburet värmesystem så som en luft/vatten-värmepump eller bergvärmepump.


En värmepumps COP-värde varierar med skillnaden mellan temperaturen in i värmepumpen och temperaturen som levereras ut till huset. Ju större temperaturskillnad desto lägre blir COP-värdet, främst beroende på att kompressorn i värmepumpen måste ”jobba hårdare” och därmed drar mer elenergi. Speciellt för luftvärmepumpar, som tar sin energi från utomhusluften, kommer COP-värdet att sänkas markant när det blir kallare ute. Vid riktigt kallt vinterväder kan det närma sig 1. Noterbart är att tillverkarna vanligen anger COP-värden på luftvärmepumpar för en utomhustemperatur på +7°C (och då är COP-värdet oftast runt 3), en temperatur som alltså inte är anpassad för vårt klimat under kyligare delar av året, då värmepumpen behövs som mest. COP-värdet är därför inte ett perfekt mått på en luftvärmepumps prestanda i Sverige.


I värmepumpar som använder markvärmekällor (ytjord-, sjö- och bergvärme) påverkas inte värmepumpens köldbärarvätska lika mycket av temperaturförändringar mellan årstiderna. När energin tas från bergvärme, är till och med temperaturen och därmed också COP-värdet konstant under året. COP-värdet i värmepumpar i vattenburna system avgörs främst av hur hög framledningstemperaturen är i radiatorer eller golvvärme. En värmepump i ett uppvärmningssystem med golvvärme där framledningstemperaturen är förhållandevis låg, får därför ett något högre COP-värde än om samma värmepump är kopplad till radiatorer, speciellt äldre små radiatorer, där framledningstemperaturen oftast är betydligt högre. Det COP-värde som tillverkaren anger är vanligen bestämt vid en förhållandevis låg framledningstemperatur, ofta 35°C, som kan vara relevant om det är golvvärme, men inte om det är radiatorer där framledningstemperaturen ofta är runt 55°C.

 


Vad betyder SCOP-värdet på värmepump?

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) och är ett mått på en värmepumpens prestanda under ett år. På svenska säger man årsvärmefaktor eller årsverkningsgrad. Rent praktiskt innebär det att man bestämmer COP-värdet för värmepumpen vid olika utomhustemperaturer och väger samman detta till ett genomsnittligt årsvärde. SCOP-värdet ger därför en mer rättvisande bild av hur effektiv värmepumpen är totalt sett över hela året än COP-värdet. Eftersom ett SCOP-värde väger in den kallaste delen av året då COP-värdena är lägre, är SCOP-värdet vanligen lägre än det COP-värde som anges för värmepumpen. Detta är speciellt påtagligt för luftvärmepumpar som har låga COP-värden när det är kallt.


SCOP ligger till grund för värmepumpars energiklassning, som är obligatorisk i energimärkningen för värmepumpar som säljs inom EU. Det finns tio energiklasser från G till A+++, till skillnad från de sju energiklasser för hus. De flesta moderna värmepumpar hamnar i de högre klasserna. Värmepumpar i den högsta klassen (A+++) har till exempel en SCOP-värde på mer än 5,1. 


Eftersom en värmepumps SCOP är beroende av klimatet där den installeras, så bestäms SCOP-värden för tre olika klimatzoner i Europa; ett varmt, medel och kallt klimat, där Sverige tillhör den kalla klimatzonen. En begränsning för oss i Sverige är dock att även i den kalla zonen är den lägsta temperaturen man räknar med -7°C, som inte är representativt för större delen av landet. Det är också endast obligatoriskt för tillverkare att redovisa en värmepumps SCOP-värde för den mellersta zonen, att ange värdena för den varma och kalla zonen är frivilligt. Energiklassningen i energimärkningen är också för den mellersta zonen, om inget annat anges.

 

 

Den bästa värmepumpen för dig är inte alltid den med högsta SCOP-värdet

Det är viktigt att framhålla SCOP-värdet inte säger något om en värmepumps faktiska effekt, utan visar bara förhållandet mellan erhållen och tillförd energi. En värmepump med högt SCOP-värde är energisnål, men värmepumpen måste också ha tillräckligt hög effekt för att kunna producera den värme som krävs för husets behov. Värmepumpar med lägre effekt har till och med ofta högre SCOP-värden än starkare värmepumpar. Värmepumpens effekt skall väljas utifrån husets behov av värme och varmvatten, som beror på husets storlek, planlösning och hur många som bor där. Det är bra med hög maximal effekt på värmepumpen för att den skall klara så mycket som möjligt av husets värmebehov när det är som kallast. Värmepumpen skall dock inte effektmässigt överdimensioneras eftersom investeringskostnaderna då blir omotiverat höga.


Noterbart är att den effekt för en värmepump som anges i energimärkningen, gäller på samma sätt som för SCOP-värdet, vanligen den mellersta klimatzonen i Europa. Eftersom det ofta är svårt att utvärdera en värmepumps energiprestanda för våra klimatförhållanden endast från vad som anges i den obligatoriska energimärkningen, kan man oftast få ytterligare information från produktblad som värmepumpsleverantörer har för sina olika modeller.


En optimal energieffektiv värmepumpen för ditt hus skall ge tillräckligt hög värmeeffekt vid låga temperaturer och samtidigt ha ett så bra SCOP-värde som möjligt för att vara energisnål. Priset på värmepumpar ökar dock också oftast med högre effekt och SCOP-värde. Det är också många andra aspekter som måste beaktas vid val av typ och modell av värmepump. Rådet är därför att ta hjälp av fackfolk för att hitta den optimala värmepumpslösningen för ditt hus.

 

 

Ett energieffektivt hus är mer än bara effektiv uppvärmning

I ett energieffektivt hem är effektiv uppvärmning viktigt, men inte allt. Det är också viktigt att tänka på helheten i allt från att ha bra isolering, täta fönster och energieffektiv ventilation till smart styrning och solceller. Kontakta oss så hjälper vi dig med helhetsgreppet för att få ett energieffektivt hus

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.