Elektriker lagar elfel

 

Elfel i villa och lägenhet

 

Elfel i bostaden är inte bara irriterande utan kan också vara direkt livsfarligt. Att ha ett säkert elsystem i hemmet är därför mycket viktigt! För att undvika farliga elfel är de flesta elinstallationer krav på att utföras av elektriker. Som ägare av villa eller lägenhet bör man känna till de vanligaste elfelen, hur man identifierar dem och vad man ska göra om det uppstår. Ibland kan det vara svårt att själv identifiera vad som är fel och då kan en felsökning av en elektriker behövas.

 

Behöver du hjälp med elfel i ditt hem? Kontakta oss så hjälper våra elektriker dig!
 

 

 

Så undviker man elfel i hemmet


För att undvika elfel, bör man regelbundet kontrollera sin bostads elektriska system. Bland annat kontrollera proppar, säkringar och jordfelsbrytare i elcentralen, att se till att alla apparater är korrekt installerade och fungerar som de ska, och att regelbundet inspektera synliga ledningar och kontakter för tecken på skador eller slitage. Om man upptäcker ett elfel är det viktigt att det åtgärdas på ett säkert sätt. De flesta elfel bör åtgärdas av elektriker. Stäng då av det som har elfelet och kontakta en elektriker, eller en eljour om det är brådskande.

 

Att regelbundet kontrollera elsystemet, hålla det modernt och rätt dimensionerat efter ens behov är en viktig del av att ha ett elsäkert hem.

 

 

 

Elfel kan leda till livsfarliga stötar och elbränder


Elfel är en vanlig orsak till personskador och bränder i bostaden. Det är därför det är så viktigt att vara medveten om de vanligaste elfelen och att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra dem. Regelbunden kontroll av bostadens elektriska system, inklusive säkringar, ledningar, kontakter och apparater, kan hjälpa till att identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir allvarliga. Den största orsaken till farliga elfel är när elinstallationer gjorts av obehöriga, det vill säga inte av en elektriker.

 

Med jordade uttag i bostaden, jordfelsbrytare och rätt dimensionerade säkringar i elcentralen och rätt storlek på huvudsäkringen kan de flesta personskador och elbränder undvikas även när elfel uppstår.

 

 

Elektriska stöttar på grund av elfel


Elektriska stötar kan vara livshotande. De uppstår när en person kommer i kontakt med något strömledande, som kan ha blivit strömförande på grund av ett elfel, och kan orsaka allt från mindre obehag till allvarliga brännskador, hjärtstillestånd och till och med dödsfall. Ojordade eluttag i bostaden, felaktiga installationer och skadade ledningar är några av de vanligaste orsakerna till elektriska stötar i hemmet.

 

 

Elbrand är en vanlig orsak till bränder i bostaden


Elfel är en av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder. Räddningstjänsten rycker ut till cirka 1800 elrelaterade bränder varje år. Dessa incidenter resulterar inte bara i dödsfall, skador och mänskligt lidande, utan de medför också betydande kostnader för samhället.

 

Elbränder har ökat mycket på senare år där särskilt äldre bostäder är utsatta. Villor och radhus byggda före 1940 har dubbelt så hög risk att drabbas av elbränder jämfört med de som byggdes 1980 eller senare. En möjlig orsak till detta kan är att äldre bostäder har hunnit ha fler ägare och att mer obehörigt elarbete har hunnits göras. Obehörigt elarbete, det vill säga sånt som borde vara gjort av elektriker men istället gjorts själv, förekommer i var tredje egenägda bostad. En annan anledning är att dessa äldre elsystem inte är dimensionerade för dagens mycket högre användning av elektricitet.

 

 

Råtta eller mus i elcentral eller proppskåp

Bränder pga elfel kan bland annat vara från skadade ledningar, felinstallationer, ett gammalt elsystem som blir överbelastat eller gamla elcentraler kan orsaka brand. När vardagen uppgraderas med mer elslukande produkter såsom laddbox till elbil gäller det att hemmets elsystem är dimensionerat för det för att inte överbelastas. 

 

En överbelastning leder till att säkringen går, men om det är något fel på säkringen kan det leda till brand. Det är inte heller ovanligt att skadedjur såsom råttor och möss kryper in i gamla proppskåp och grillas.

 

 

Försäkring gäller bara om elinstallationer är korrekt installerade

 

När det gäller försäkring så gäller den endast om elinstallationerna är korrekt utförda. Om försäkringsbolaget kan bevisa att man själv obehörigt har utfört elarbetet och därmed orsakat en skada, kan ersättningen för exempelvis en brand minska eller i värsta fall utebli. Då elbränder kan orsaka väldigt stor både personskada och egendomsskada så är det väldigt stora belopp som kan utebli på försäkringen.

 

Om man däremot har köpt ett hus med ett dåligt elsystem, men själv är ovetande om det, brukar försäkringen gälla. Men det händer att man ställer krav på den som tidigare utfört en installation som orsakat en skada. Det kan vara svårt att bevisa att man var ovetande om bostadens dåliga elsystem och för ens egna säkerhet bör alltid en el-besiktning görs när man köper en bostad. Om man hittar att elsystemet är dåligt kan det vara dags att dra om elen och uppgradera det till modern standard.

 

Felaktigt dragen el räknas inte som ett dolt fel. Detta beror på att det skulle ha upptäckts om man hade utfört en elbesiktning. En elbesiktning ingår inte i en vanlig husbesiktning, så för att vara på den säkra sidan bör man göra en specifik besiktning av elen utförd av en kunnig person.

 

Det är alltså av yttersta vikt att se till att alla elinstallationer i hemmet är korrekt installerade, både för din egen säkerhet och för att din försäkring ska gälla.

 

 

 

Vanliga elfel i villor och lägenheter

 

 

Jordfelsbrytare löser ut


Jordfelsbrytaren, om man har en, sitter i elcentralen och är livsviktig då den skyddar mot jordfel. Jordfelsbrytaren är som en livsförsäkring mot elfel och om man inte har en borde det installeras en jordfelsbrytare snarast. Den bör testas minst två gånger per år för att försäkra dig om att den fungerar som den ska. Att testa jordfelsbrytaren är enkelt och kan göras själv med en liten knapp på jordfelsbrytaren i elcentralen. 

 

Om en jordfelsbrytare löser ut är det oftast ett elfel någonstans i bostaden. Den vanligaste orsaken är att man kopplat in ett elektriskt föremål som är skadat eller gammalt i ett eluttag. Ta hjälp av en elektriker för att hitta felet om det

 

 

Huvudsäkring löser ut


Har elen i huset börjat bete sig konstigt? Detta kan bero på att man har en trasig huvudsäkring. För att ta reda på om så är fallet ska du börja med att slå av elmätaren vid huvudbrytaren. Då kommer din bostad att slockna. Bredvid huvudbrytaren sitter tre huvudsäkringar. Ta reda på om någon är trasig genom att kolla om metallbiten mitt i proppen. Är den borta eller lös är säkringen trasig. Byt då ut alla säkringar för säkerhets skull. Var noga med att ersätta dem med nya av samma storlek på säkringen. Att huvudsäkringen löser ut kan också vara på grund av att den för för liten för husets behov och det kan vara dags att höja huvudsäkringen.

 

 

Säkringar löser ut


Utlöst säkringar beror oftast på tillfälligt fel, till exempel från överbelastning. Men det kan också handla om bestående fel. I elcentral eller proppskåp sitter säkringar som löser ut om de blir överbelastade eller om det uppstår en kortslutning i de apparater som är anslutna. Ofta är säkringana i elcentralen uppdelade för olika delar och funktioner i hemmet så det ska bli lättare att veta vart elfelet finns. Detta visas på ett schema med förteckning över vilken säkring (propp eller automatsäkring) som gäller för vilken del av din bostad. Det är viktigt att säkringens storlek är lämplig utefter vad den säkrar så den löser ut när den bör, men inte löser ut i onödan.

 

 

Automatsäkring går inte att återställa


En automatsäkring är en modern typ av säkring som går att återställa när den löst ut, till skillnad från en äldre porslinspropp som behöver bytas om den löser ut. Om en automatsäkring löser ut och inte går att återställa är det antingen att automatsäkringen är trasig eller att det är ett elfel gör att automatsäkringen inte går att återställa då den direkt löser ut igen. Det kan vara ett tecken på en kortslutning, en överbelastning eller ett annat problem som gör att säkringen inte kan återställas.

 

 

Skadade kontakter, sladdar och ledningar


Skador på stickproppar, sladdar och elledningar är relativt vanligt. Detta är dessutom ett farligt problem som behöver åtgärdas så fort som möjligt. Skärskador, spik och skruv som gått genom en ledning i väggen eller slitage kan ligga bakom problemet. Var noga med att alltid dra ur en kontakt från uttaget genom att ta tag i kontakten och inte sladden, annars riskerar sladden att dras ut ur stickproppen. Om det är en billig elprodukt som fått en skada på sladden är det bäst att byta ut den till en ny, men är den dyrare så kan den ofta lagas av en elektriker.

 

 

Felaktig installation av eluttag


Felaktig installation av eluttag kan leda till allvarliga problem. Detta kan vara allt från eluttag som inte är ordentligt fastsatta till väggen till eluttag som är installerade på platser där de kan komma i kontakt med vatten. Det är viktigt att eluttag installeras korrekt och på säkra platser för att undvika potentiella faror. Speciellt eluttag utomhus och i våtrum finns regler att följa för hur eluttag får vara placerade och vilken IP-klass de ska ha för att undvika olyckor på grund av fukt.

 

 

Överbelastade eluttag

 

Ett annat vanligt elfel i hemmet är överbelastade eluttag. Detta kan hända när för många apparater är anslutna till samma uttag, vilket kan leda till överhettning och i värsta fall brand. För att undvika detta bör man se till att inte ansluta för många apparater till samma uttag och att inte använda flera förgreningskontakter i serie.

 

 

Felaktig installation av belysning


Felaktig installation av belysning kan också leda till problem. Detta kan vara allt från lampor som är installerade på fel sätt till felaktig installation av dimmers eller strömbrytare som styr lamporna. Felaktig installation av belysning kan leda till att lampor blinkar eller lyser svagt, eller i värsta fall göra dem strömförande eller orsakar brand.

 

 

Ojordade eluttag


Ojordade eluttag är vanligt i äldre hus. Det är egentligen inget elfel då ojordat var vanligt förr i tiden, men sett till dagens standard är det viktigt med jordade uttag för elsäkerhet. Jordning är viktigt för att skydda mot elektriska stötar och om bostaden inte har jordade eluttag bör elen i bostaden dras om och jordade eluttag bör installeras. För lampkontakter i tak kallas den moderna typen av takkontakter för DCL-kontakt.

 

 

Ojordat och saknas jordfelsbrytare i badrum


Badrummet är en plats där det finns en hög risk för elektriska stötar på grund av närheten till vatten. Därför är det särskilt viktigt att alla eluttag och apparater i badrummet är ordentligt jordade. Om man upptäcker att eluttag eller apparater i ditt badrum inte är jordade bör den inte användas och så snart som möjligt bytas ut till en jordad motsvarighet. Det är också viktigt el i badrummet skyddas av jordfelsbrytare. Tänk på att det finns säkerhetsregler att följa kring vart eluttag och apparater från placeras i badrum, så de får inte placeras var som helst vid en badrumsrenovering.

 

 

Felaktig installation av elektriska apparater


Våra hem blir mer och mer fulla av elektriska apparater med fast elinstallation och om de inte är installerade på rätt sätt kan det leda till att de inte fungerar och även mer allvarliga problem som orsakar personskador och elbränder. Det är därför viktig att fasta elinstallationer alltid görs av elektriker. Fasta installationer är till exempel om man ska koppla in en spishäll utan stickkontakt.

 

 

 

Luktar bränt och/eller slår gnistor


Om man märker en bränd lukt eller ser gnistor från en apparat, ett eluttag eller en strömbrytare, är det ett tydligt tecken på ett elfel. Detta kan vara ett tecken på överhettning, kortslutning eller andra allvarliga problem. Om man upplever detta bör man omedelbart stänga av strömmen till den berörda apparaten eller uttaget och kontakta en elektriker.

 

 

 

Feldimensionerade kablar


Om kablarna inte är tillräckligt stora för att hantera den ström som passerar genom dem, kan det leda till överhettning och i värsta fall brand. Detta kan hända om man exempelvis använder kablar som är avsedda för lägre strömstyrkor för att driva apparater som kräver mer ström. Det kan också leda till att apparaten fungerar sämre, till exempel en laddbox som laddar bilen långsamt. Om man misstänker att man har feldimensionerade kablar i ditt hem bör man kontakta en elektriker för att undersöka och åtgärda problemet.

 

 

 

Varm propp i proppskåpet


En varm propp är ett tecken på potentiell överbelastning. Detta kan leda till överhettning och brand. En elektriker kan undersöka orsaken till varför proppen blir varm, och om behövs, göra uppgraderingar till elsystemet för att bättre passa bostadens behov.

 

 

 

Blinkande lampor


Blinkande lampor är irriterande  oavsett om det är en fristående lampa, spotlights, taklampa, badrumsbelysning, köksbelysning, trädgårdsbelysning, altanbelysning eller fasadbelysning. Men de kan också vara ett tecken på ett elfel. Det kan vara att lampan är på väg att gå sönder, men det kan också vara ett tecken på ett problem med elinstallationen. Om man märker att lamporna blinkar bör man först prova att byta ut lampan. Om det inte löser problemet kan det vara problem med styrning, det vill säga strömbrytaren eller dimmern, eller annat problem tidigare i elsystemet.

 

 

Termostater slutar fungera

Termostater är viktiga för husets värmesystem ska värma upp huset till rätt temperatur. Om en termostat går sänder blir det antingen att den anger fel temperatur eller att den inte styr temperaturen alls. Termostater kan sitta som små dosor i olika delar av bostaden, på element eller, som de flesta känner igen, termostater för golvvärme i badrum. Om värmen slutar fungera är det viktigt att undersöka om det är termostaten som behöver bytas eller om det är något annat fel i värmesystem. Till exempel vid problem med golvvärme i badrum ordnar det sig oftast genom att byta termostaten till golvvärmen.

 

 

 

Elfel i bostadsrättsförsäkring och villa - vem har ansvaret?


I en bostadsrätt är det föreningen som äger fastigheten och därmed har ansvaret för byggnadens yttre och gemensamma delar, inklusive elsystemet. Bostadsrättshavaren har dock ansvaret för det i sin lägenhet, inklusive eventuella elfel som kan uppstå där. Om ett elfel uppstår på grund av felaktig installation eller underhåll av elsystemet inom lägenheten, kan bostadsrättshavaren vara ansvarig för att åtgärda felet.

 

I en villa är det villaägaren som äger fastigheten och därmed har ansvaret för hela byggnaden, inklusive elsystemet. Om ett elfel uppstår i en villa, är det därför villaägaren som är ansvarig för att åtgärda felet. Dock ägs elledningen från gatan till huset och elmätaren som sitter i el-fasadskåpet av nätägaren.

 

Det är viktigt att notera att detta är generella regler och att det kan finnas undantag beroende på specifika omständigheter eller avtal. Om man är osäker på vem som är ansvarig för ett specifikt elfel, bör du kontakta din bostadsrättsförening, fastighetsägare eller försäkringsbolag för mer information.

 

 

 

Få bort elfel genom att uppgradera elsystemet

Som med allt så slits även elsystemet med åren och behöver repareras eller bytas ut. Speciellt i vårt moderna elektrificerade liv räcker ofta inte gamla elsystem i bostaden till. Det gör att det slits extra mycket då det är under hög belastning samt att det är besvärligt att installera nya produkter till det.

 

Om man har en lägenhet eller hus med ett gamlat elsystem kan det därför vara hög tid att göra en el-renovering genom att dra om alla el, byta elcentral, installera jordade eluttag, byta strömbrytare och dimmers samt smart styrning med till exempel Plejd för belysningsstyrning eller Wiser smarta hem för att kunna styra det mesta. Att installera lastbalanserare, speciellt om man har laddbox för elbil, är också bra för att minska risken att överbelasta så äkringar går och kan hjälpa en att undvika dyra effekttoppar. 
 

 

Vanliga frågor om elfel i hus och lägenheter

Jag behöver hjälp av en elektriker, hur gör jag?

      

Kontakta oss så hjälper vi dig med dina elfel!

Du når oss via mejl, chatt, telefon eller genom att boka ett kostnadsfritt videomöte med en elektriker direkt på sidan.

Vad är ett elfel?

      

Ett elfel är ett problem med elsystemet i en byggnad. Det kan vara allt från att elkomponent i något blir trasigt till en felaktig installation eller skadade ledningar. Elfel kan leda till allvarliga konsekvenser såsom elektriska stötar och bränder.

Vad är vanliga elfel i bostaden?

      

Vanliga elfel är bland annat skadade kontakter, sladdar och ledningar, felaktig installation av eluttag och andra elektriska apparater, överbelastade elsystem, felaktig installation av belysning och och feldimensionerade kablar. Även jordade eluttag och avsaknad av jordfelsbrytare kan orsaka problem, även fast de inte är direkta elfel.

Hur hittar man elfel?

      

Att hitta elfel kan vara svårt utan rätt utrustning och kunskap. Tecken på elfel kan inkludera blinkande lampor, bränd lukt, stötar eller en säkring som ständigt går. En elektriker kan använda specialverktyg för att hitta och diagnostisera elfel.

Vilka elfel kan uppstå i en elinstallation?

      

I en elinstallation kan det uppstå olika typer av elfel, bland annat kortslutning, överbelastning, felaktig installation och skadade ledningar.

Vem har ansvar för elfel i bostadsrätt?

      

I en bostadsrätt är det föreningen som äger fastigheten och har ansvaret för byggnadens yttre och gemensamma delar, inklusive elsystemet. Bostadsrättshavaren har dock ansvaret för det i sin lägenhet, inklusive eventuella elfel som kan uppstå där.

Vem har ansvar för elfel i villa?

      

I en villa är det villaägaren som äger fastigheten och därmed har ansvaret för hela byggnaden, inklusive elsystemet. Om ett elfel uppstår i en villa, är det därför villaägaren som är ansvarig för att åtgärda felet. El-ledningen från gatan till huset och elmätaren som sitter i el-fasadskåpet, som ofta sitter på fasaden, ägs av nätägaren, medan själva skåpet ägs av fastighetsägaren.

Gäller försäkring vid personskada eller brand på grund av elfel?

      

Försäkring gäller endast om elinstallationerna är korrekt installerade. Om försäkringsbolaget kan bevisa att man själv obehörigt har utfört elarbetet och därmed orsakat en skada, kan ersättningen för exempelvis en brand minska eller i värsta fall utebli.

Fråga oss direkt
Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.