Dryft Energirenovering

 

One-stop-shops för energirenovering

avgörande för att ställa om energiprestandan i småhus

 

Daniel Lindgren, Samhällsansvarig Dryft

Erik Roman, Affärsutveckling Energirenovering Dryft

November 2023

 

EU siktar på att bli den första klimatneutrala ekonomin till 2050. Som ett delmål i resan mot klimatneutralitet ska medlemsländerna minska växthusgasutsläppen med 55% till 2030 jämfört med 1990. Ett avgörande område att adressera för att lyckas nå klimatmålen är energiprestandan i byggnader. Detta eftersom byggnader står för 40% av Europas totala energikonsumtion och 36% av de energirelaterade växthusgasutsläppen. För att öka energiprestandan i byggnader håller EU på att ta fram ett direktiv, EPBD (Energiprestandadirektivet), som ska se till att vi minskar energianvändningen i byggnadsbeståndet. Läs mer om EPBD och Fit for 55 här.

 

För att effektivt minska energianvändningen i byggnader och förbättra deras energiprestanda måste dessa byggnader genomgå grundliga energirenoveringar. För att uppnå den nödvändiga renoveringstakten har "renoveringsvågen", en nationell strategi, utvecklats. För att sätta fart på denna våg behövs nya och innovativa erbjudanden. I dagsläget saknas helhetslösningar, ofta benämnda "one-stop-shops", som förenklar energirenoveringsprocessen för privatpersoner. I denna artikel kommer vi att belysa hur dessa one-stop-shops kan vara avgörande för en framgångsrik implementering av EPBD och för att ta ett viktigt steg mot att uppnå EU:s klimatmål.
 

 

 


Vad innebär energiprestandadirektivet Energy performance of buildings (EPBD)?


En central del i paketet Fit for 55 är direktivet om energiprestanda i byggnader (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).byggnader står för en stor del av de energirelaterade utsläppen är EPBD ett av de mest centrala direktiven att implementera för att EU ska lyckas nå sina klimatmål. För att förklara direktivet EPBD kan det förenklat delas in i 3 steg. 

1. EPC (Energy performance certificate) - Harmoniserade energicertifikat
2. MEPS (Minimum Energy Performance Standard) - Minimikrav för energiprestanda
3. Nationella renoveringsplaner


 

1. EPC (Energy performance certificate) - Harmoniserade energicertifikat

En grundförutsättning för att driva förändring är att det måste finnas harmoniserad mätbarhet. I nuläget är det mycket svårt att jämföra byggnaders energiprestanda mellan olika länder. Detta beror på att det saknas ett gemensamt klassificeringssystem för att mäta fastighetens energiprestanda. Avsaknaden av ett gemensamt klassificeringssystem gör det svårt att besluta om regleringar kring byggnaders energiprestanda och incitament för att accelerera omställningen. Harmoniserad mätbarhet kommer göra fastigheter direkt jämförbara inom och mellan länder.

 

 

2. MEPS (Minimum Energy Performance Standard) - Minimikrav för energiprestanda

MEPS, vilket står för Minimum Energy Performance Standards, är en reglering som fastställer minimistandarder för EPC-certifiering (Energy Performance Certification) av byggnader. Som tidigare belyst i denna artikel, finns det betydande potential att minska växthusgasutsläpp genom att rikta in oss på att förbättra energiprestandan i byggnader med den lägsta EPC-certifieringen. Inom ramen för EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), kommer det att införas nya minimikrav för energiklasser. I förslaget som just nu förhandlas innebär MEPS att fastigheter med EPC-certifiering F och G kommer att vara tvungna att förbättra sin energiprestanda till början av 2030.
 


3. Nationella renoveringsplaner

När harmoniserade metoder för att mäta EPC-klasser, minimistandarder för energiprestanda är på plats, kommer det största och mest omfattande steget inom ramen för EPBD, nämligen en betydande energirenoveringvåg för att ställa om energiprestandan i byggnader. Direktivet kommer att tilldela betydande ansvar till varje medlemsstat för att utarbeta en nationell renoveringsstrategi som möjliggör omfattande djupa renoveringar av bostadsbeståndet.

 

 

Djupa renoveringar innebär en kombination av åtgärder som tillsammans reducerar en byggnads energiförbrukning betydligt, ofta med minst 50-60%. För att uppnå sådana resultat behöver man se över hela fastigheten, från isolering till värmesystem, ventilation och smarta styrsystem. Trots dess effektivitet utgör djupa renoveringar bara en liten del av dagens energirenoveringar. En viktig orsak till detta är bristen på enkla och attraktiva erbjudanden för hushållen. För att verkligen sätta fart på renoveringsvågen behöver vi innovativa lösningar som gör det lättare för hushåll att investera i omfattande energiförbättringar i sina hem.

 

 

 

Nya och innovativa kunderbjudanden, avgörande för att öka renoveringstakten

 

För att framgångsrikt genomföra energiprestandadirektivet behöver vi kraftigt öka takten av djupa renoveringar. En avgörande faktor för detta är utvecklingen av nya, innovativa erbjudanden inom byggsektorn som gör det lättare för hushåll att investera i energirenoveringar. Dessa erbjudanden kallas ofta för "one-stop-shops". Med detta menas en helhetslösning som täcker allt från rådgivning till genomförande av renoveringen, vilket förenklar processen för hushållen.

 


One-stop-shops, helhetslösningar som hjälper kunden genom hela renoveringsprocessen

 

För att uppnå en omfattande minskning av energiförbrukningen i en byggnad krävs skräddarsydda åtgärder som är anpassade efter det specifika husets förutsättningar och behov, som på djupet förbättrar byggnadens energiprestanda. För att åstadkomma detta behöver man ta ett helhetsgrepp där klimatskal, värmesystem, värmekälla, ventilation, smart energistyrning och energiproduktion adresseras tillsammans.

 

 

 

För många hushåll kan det vara en utmaning att inleda en energirenovering. Detta beror ofta på svårigheten att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas, hur de samverkar och vilken inverkan de har på bostadens energieffektivitet. Att som privatperson sätta sig in i detta och planera en renovering är både tidskrävande och komplext, vilket leder till att många väljer att avstå. En stor del av problemet ligger i att byggsektorn ofta är uppdelad i specialiserade områden, så kallade silos, vilket gör det svårt att hitta en helhetslösning som täcker allt som gör det enkelt att genomföra rätt kombination av åtgärder.

 

För att uppmuntra fler att genomföra energirenoveringar behöver det finnas tydligare och mer tillgängliga erbjudanden. Det är här begreppet "one-stop-shop" eller helhetslösning kommer in. Genom att erbjuda en tjänst där allt, från rådgivning till slutförande av renoveringen, ingår kan fler hushåll enklare ta steget mot en mer energieffektiv bostad. Dessa 'one-stop-shops' är nyckeln till en framgångsrik renoveringsvåg. Detta betonas ofta av bland andra BeBo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) och BPIE (Europas ledande tankesmedja angående energiprestanda i byggnader).

 

Dryft erbjuder som första aktör en one-stop-shops där vi hjälper kunden från rådgivning och hela vägen till utförd energirenovering och ny energideklaration. Dryft utför alla typer av energirenoveringar med egna hantverkare, vilket gör att du som kund kan känna dig trygg genom hela renoveringsprocessen. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal redan idag!
 

 

 

Daniel Lindgren

Skrivet av Daniel Lindgren

Daniel Lindgren är uppvuxen i hantverksbranschen. Han har gjort resan från att jobba som hantverkare till att arbeta som projektledare och med ledningsgruppen på ett av Sveriges största hantverksföretag. Med den erfarenheten grundande han Dryft och leder nu över 100 duktiga snickare, elektriker, målare, plattsättare och rörmokare.